🙏 जीवन में कुछ पाना है तो झुकना होगा, कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है, तब ही पानी लेकर आती है| 🙏

अध्याय 25

महाभारत संस्कृत - आरण्यकपर्व

1 [वै] ततस तेषु परयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः
अभ्यभाषत धर्मात्मा भरातॄन सर्वान युधिष्ठिरः

2 दवादशेमाः समास्माभिर वस्तव्यं निर्जने वने
समीक्षध्वं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम

3 बहुपुष्पफलं रम्यं शिवं पुण्यजनॊचितम
यत्रेमाः शरदः सर्वाः सुखं परतिवसेमहि

4 एवम उक्ते परत्युवाच धर्मराजं धनंजयः
गुरुवन मानव गुरुं मानयित्व मनस्विनम

5 [अर] भवान एव महर्षीणां वृद्धानां पर्युपासिता
अज्ञातं मानुषे लॊके भवतॊ नास्ति किं चन

6 तवया हय उपासिता नित्यं बराह्मणा भरतर्षभ
दवैपायनप्रभृतयॊ नारदश च महातपाः

7 यः सर्वलॊकद्वाराणि नित्यं संचरते वशी
देवलॊकाद बरह्मलॊकं गन्धर्वाप्सरसाम अपि

8 सर्वा गतीर विजानासि बराह्मणानां न संशयः
परभावांश चैव वेत्थ तवं सर्वेषाम एव पार्थिव

9 तवम एव राजञ जानासि शरेयः कारणम एव च
यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र कुर्महे

10 इदं दवैतवनं नाम सरः पुण्यजनॊचितम
बहुपुष्पफलं रम्यं नानाद्विजनिषेवितम

11 अत्रेमा दवादश समा विहरेमेति रॊचये
यदि ते ऽनुमतं राजन किं वान्यन मन्यते भवान

12 [य] ममाप्य एतन मतं पार्थ तवया यत समुदाहृतम
गच्छाम पुण्यं विख्यातं महद दवैतवनं सरः

13 [वै] ततस ते परययुः सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः
बराह्मणैर बहुभिः सार्धं पुण्यं दवैतवनं सरः

14 बराह्मणाः साग्निहॊत्राश च तथैव च निरग्नयः
सवाध्यायिनॊ भिक्षवश च सजपा वनवासिनः

15 बहवॊ बराह्मणास तत्र परिवव्रुर युधिष्ठिरम
तपस्विनः सत्यशीलाः शतशः संशितव्रताः

16 ते यात्वा पाण्डवास तत्र बहुभिर बराह्मणैः सह
पुण्यं दवैतवनं रम्यं विविशुर भरतर्षभाः

17 तच छाल तालाम्र मधूकनीप; कदम्बसर्जार्जुन कर्णिकारैः
तपात्यये पुष्पधरैर उपेतं; महावनं राष्ट्रपतिर ददर्श

18 महाद्रुमाणां शिखरेषु तस्थुर; मनॊरमां वाचम उदीरयन्तः
मयूरदात्यूह चकॊर संघास; तस्मिन वने काननकॊकिलाश च

19 करेणुयूथैः सह यूथपानां; मदॊत्कटानाम अचलप्रभाणाम
महान्ति यूथानि महाद्विपानां; तस्मिन वने राष्ट्रपतिर ददर्श

20 मनॊरमां भॊगवतीम उपेत्य; धृतात्मानं चीरजटा धराणाम
तस्मिन वने धर्मभृतां निवासे; ददर्श सिद्धर्षिगणान अनेकान

21 ततः स यानाद अवरुह्य राजा; सभ्रातृकः सजनः काननं तत
विवेश धर्मात्मवतां वरिष्ठस; तरिविष्टपं शक्र इवामितौजाः

22 तं सत्यसंधं सहिताभिपेतुर; दिदृक्षवश चारणसिद्धसंघाः
वनौकसश चापि नरेन्द्र सिंहं; मनस्विनं संपरिवार्य तस्थुः

23 स तत्र सिद्धान अभिवाद्य सर्वान; परत्यर्चितॊ राजवद देववच च
विवेश सर्वैः सहितॊ दविजाग्र्यैः; कृताञ्जलिर धर्मभृतां वरिष्ठः

24 स पुण्यशीलः पितृवन महात्मा; तपस्विभिर धर्मपरैर उपेत्य
परत्यर्चितः पुष्पधरस्य मूले; महाद्रुमस्यॊपविवेश राजा

25 भीमश च कृष्णा च धनंजयश च; यमौ च ते चानुचरा नरेन्द्रम
विमुच्य वाहान अवरुह्य सर्वे; तत्रॊपतस्थुर भरत परबर्हाः

26 लतावतानावनतः स पाण्डवैर; महाद्रुमः पञ्चभिर उग्रधन्विभिः
बभौ निवासॊपगतैर महात्मभिर; महागिरिर वारणयूथपैर इव

NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

🙏 ♻ प्रयास करें कि जब हम आये थे उसकी तुलना में पृथ्वी को एक बेहतर स्थान के रूप में छोड़ कर जाएं। सागर में हर एक बूँद मायने रखती है। ♻ 🙏