अध्याय 194

महाभारत संस्कृत - आदिपर्व

1 [कर्ण] दुर्यॊधन तव परज्ञा न सम्यग इति मे मतिः
न हय उपायेन ते शक्याः पाण्डवाः कुरुनन्दन

2 पूर्वम एव हिते सूक्ष्मैर उपायैर यतितास तवया
निग्रहीतुं यदा वीर शकिता न तदा तवया

3 इहैव वर्तमानास ते समीपे तव पार्थिव
अजातपक्षाः शिशवः शकिता नैव बाधितुम

4 जातपक्षा विदेशस्था विवृद्धाः सर्वशॊ ऽदय ते
नॊपाय साध्याः कौन्तेया ममैषा मतिर अच्युत

5 न च ते वयसनैर यॊक्तुं शक्या दिष्ट कृता हि ते
शङ्किताश चेप्सवश चैव पितृपैतामहं पदम

6 परस्परेण भेदश च नाधातुं तेषु शक्यते
एकस्यां ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम

7 न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यॊ भेदयितुं परैः
परिद्यूनान वृतवती किम उताद्य मृजावतः

8 ईप्सितश च गुणः सत्रीणाम एकस्या बहु भर्तृता
तं च पराप्तवती कृष्णा न सा भेदयितुं सुखम

9 आर्य वृत्तश च पाञ्चाल्यॊ न स राजा धनप्रियः
न संत्यक्ष्यति कौन्तेयान राज्यदानैर अपि धरुवम

10 तथास्य पुत्रॊ गुणवान अनुरक्तश च पाण्डवान
तस्मान नॊपाय साध्यांस तान अहं मन्ये कथं चन

11 इदं तव अद्य कषमं कर्तुम अस्माकं पुरुषर्षभ
यावन न कृतमूलास ते पाण्डवेया विशां पते
तवत परहरणीयास ते रॊचतां तव विक्रमः

12 अस्मत पक्षॊ महान यावद यावत पाञ्चालकॊ लघुः
तावत परहरणं तेषां करियतां मा विचारय

13 वाहनानि परभूतानि मित्राणि बहुलानि च
याचन न तेषां गान्धारे तावद एवाशु विक्रम

14 यावच च राजा पाञ्चाल्यॊ नॊद्यमे कुरुते मनः
सह पुत्रैर महावीर्यैस तावद एवाशु विक्रम

15 यावन्न आयाति वार्ष्णेयः कर्षन यावद अवाहिनीम
राज्यार्थे पाण्डवेयानां तावद एवाशु विक्रम

16 वसूनि विविधान भॊगान राज्यम एव च केवलम
नात्याज्यम अस्ति कृष्णस्य पाण्डवार्थे महीपते

17 विक्रमेण मही पराप्ता भरतेन महात्मना
विक्रमेण च लॊकांस तरीञ जितवान पाकशासनः

18 विक्रमं च परशंसन्ति कषत्रियस्य विशां पते
सवकॊ हि धर्मः शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षभ

19 ते बलेन वयं राजन महता चतुरङ्गिणा
परमथ्य दरुपदं शीघ्रम आनयामेह पाण्डवान

20 न हि साम्ना न दानेन न भेदेन च पाण्डवाः
शक्याः साधयितुं तस्माद विक्रमेणैव ताञ जहि

21 तान विक्रमेण जित्वेमाम अखिलां भुङ्क्ष्व मेदिनीम
नान्यम अत्र परपश्यामि कार्यॊपायं जनाधिप

22 [वै] शरुत्वा तु राधेय वचॊ धृतराष्ट्रः परतापवान
अभिपूज्य ततः पश्चाद इदं वचनम अब्रवीत

23 उपपन्नं महाप्राज्ञे कृतास्त्रे सूतनन्दने
तवयि विक्रमसंपन्नम इदं वचनम ईदृशम

24 भूय एव तु भीष्मश च दरॊणॊ विदुर एव च
युवां च कुरुतां बुद्धिं भवेद या नः सुखॊदया

25 तत आनाय्य तान सर्वान मन्त्रिणः सुमहायशाः
धृतराष्ट्रॊ महाराज मन्त्रयाम आस वै तदा

अध्याय 1
अध्याय 1
🙏 धर्म और आध्यात्म को जन-जन तक पहुँचाने में हमारा साथ दें| 🙏