Home10. विभूतियोग

10. विभूतियोग (4)

भक्तियोग की व्याख्या (अध्याय 10 शलोक 8 से 11)

भागवत् महिमा का वर्णन (अध्याय 10 शलोक 12 से 18)

विभूति व योगशक्ति (अध्याय 10 शलोक 1 से 7)

विभूतियां तथा योगशक्ति (अध्याय 10 शलोक 19 से 42)