05. उद्योगपर्व (197)

Chapter 33

1 [व] दवाःस्थं पराह महाप्राज्ञॊ धृतराष्ट्रॊ महीपतिः विदुरं दरष्टुम इच्छामि तम इहानय माचिरम 2 परहितॊ धृतराष्ट्रेण दूतः कषत्तारम अब्रवीत ईश्वरस तवां महाराजॊ महाप्राज्ञ दिदृक्षति 3…
(0 votes)

Chapter 131

1 [क] अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासं पुरातनम विदुरायाश च संवादं पुत्रस्य च परंतप 2 अत्र शरेयश च भूयश च यथा सा वक्तुम अर्हति यशस्विनी मनुमती कुले…
(0 votes)

Chapter 152

1 [व] वयुषितायां रजन्यां तु राजा दुर्यॊधनस ततः वयभजत तान्य अनीकानि दश चैकं च भारत 2 नरहस्तिरथाश्वानां सारं मध्यं च फल्गु च सर्वेष्व एतेष्व अनीकेषु…
(0 votes)

Chapter 34

1 [धृ] जाग्रतॊ दह्यमानस्य यत कार्यम अनुपश्यसि तद बरूहि तवं हि नस तात धर्मार्थकुशलः शुचिः 2 तवं मां यथावद विदुर परशाधि; परज्ञा पूर्वं सर्वम अजातशत्रॊः…
(0 votes)

Chapter 13

1 [ष] अथ ताम अब्रवीद दृष्ट्वा नहुषॊ देवराट तदा तरयाणाम अपि लॊकानाम अहम इन्द्रः शुचिस्मिते भजस्व मां वरारॊहे पतित्वे वरवर्णिनि 2 एवम उक्ता तु सा…
(0 votes)

Chapter 127

1 [व] कृष्णस्य वचनं शरुत्वा धृतराष्ट्रॊ जनेश्वरः विदुरं सर्वधर्मज्ञं तवरमाणॊ ऽभयभाषत 2 गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीर्घदर्शिनीम आनयेह तया सार्धम अनुनेष्यामि दुर्मतिम 3 यदि सापि…
(0 votes)

Chapter 133

1 [पुत्र] कृष्णायसस्येव च ते संहत्य हृदयं कृतम मम मातस तव अकरुणे वैरप्रज्ञे हय अमर्षणे 2 अहॊ कषत्रसमाचारॊ यत्र माम अपरं यथा ईदृशं वचनं बरूयाद…
(0 votes)

Chapter 40

1 [वि] यॊ ऽभयर्थितः सद्भिर असज्जमानः; करॊत्य अर्थं शक्तिम अहापयित्वा कषिप्रं यशस तं समुपैति सन्तम अलं; परसन्ना हि सुखाय सन्तः 2 महान्तम अप्य अर्थम अधर्मयुक्तं;…
(0 votes)

Chapter 140

1 [सम्जय] कर्णस्य वचनं शरुत्वा केशवः परवीरहा उवाच परहसन वाक्यं समितपूर्वम इदं तदा 2 अपि तवां न तपेत कर्ण राज्यलाभॊपपादना मया दत्तां हि पृथिवीं न…
(0 votes)

Chapter 187

1 राम उवाच परत्यक्षम एतल लॊकानां सर्वेषाम एव भामिनि यथा मया परं शक्त्या कृतं वै पौरुषं महत 2 न चैव युधि शक्नॊमि भीष्मं शस्त्रभृतां वरम…
(0 votes)

Chapter 190

1 भीष्म उवाच चकार यत्नं दरुपदः सर्वस्मिन सवजने महत ततॊ लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च परं गता इष्वस्त्रे चैव राजेन्द्र दरॊणशिष्यॊ बभूव ह 2 तस्य माता…
(0 votes)

Chapter 184

1 भीष्म उवाच ततॊ ऽहं निशि राजेन्द्र परणम्य शिरसा तदा बरह्मणानां पितॄणां च देवतानां च सर्वशः 2 नक्तंचराणां भूतानां रजन्याश च विशां पते शयनं पराप्य…
(0 votes)

Chapter 136

1 [व] कुन्त्यास तु वचनं शरुत्वा भीष्मद्रॊणौ महारथौ दुर्यॊधनम इदं वाक्यम ऊचतुः शासनातिगम 2 शरुतं ते पुरुषव्याघ्र कुन्त्याः कृष्णस्य संनिधौ वाक्यम अर्थवद अव्यग्रम उक्तं धर्म्यम…
(0 votes)

Chapter 105

1 [न] एवम उक्तस तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता नास्ते न शेते नाहारं कुरुते गालवस तदा 2 तवग अस्थि भूतॊ हरिणश चिन्ताशॊकपरायणः शॊचमानॊ ऽतिमात्रं स दह्यमानश…
(0 votes)

Chapter 146

1 [वासु] भीष्मेणॊक्ते ततॊ दरॊणॊ दुर्यॊधनम अभाषत मध्ये नृपाणां भद्रं ते वचनं वचनक्षमः 2 पातीपः शंतनुस तात कुरस्यार्थे यथॊत्थितः तथा देवव्रतॊ भीष्मः कुलस्यार्थे सथितॊ ऽभवत…
(0 votes)

Chapter 3

1 [सात्यकि] यादृशः पुरुषस्यात्मा तादृशं संप्रभाषते यथा रूपॊ ऽनतरात्मा ते तथारूपं परभाषसे 2 सन्ति वै पुरुषाः शूराः सन्ति कापुरुषास तथा उभाव एतौ दृढौ पक्षौ दृश्येते…
(0 votes)

Chapter 130

1 [व] परविश्याथ गृहं तस्याश चरणाव अभिवाद्य च आचख्यौ तत समासेन यद्वृत्तं कुरुसंसदि 2 उक्तं बहुविधं वाक्यं गरहणीयं सहेतुकम ऋषिभिश च मया चैव न चासौ…
(0 votes)

Chapter 142

1 [व] असिद्धानुनये कृष्णे कुरुभ्यः पाण्डवान गते अभिगम्य पृथां कषत्ता शनैः शॊचन्न इवाब्रवित 2 जानासि मे जीवपुत्रे भावं नित्यम अनुग्रहे करॊशतॊ न च गृह्णीते वचनं…
(0 votes)

Chapter 141

1 [स] केशवस्य तु तद वाक्यं कर्णः शरुत्वा हितं शुभम अब्रवीद अभिसंपूज्य कृष्णं मधु निषूदनम जानन मां हिं महाबाहॊ संमॊहयितुम इच्छसि 2 यॊ ऽयं पृथिव्याः…
(0 votes)

Chapter 137

1 [व] एवम उक्तस तु विमनास तिर्यग्दृष्टिर अधॊमुखः संहत्य च भरुवॊर मध्यं न किं चिद वयाजहार ह 2 तं वै विमनसं दृष्ट्वा संप्रेक्ष्यान्यॊन्यम अन्तिकात पुनर…
(0 votes)

Chapter 35

1 [धृ] बरूहि भूयॊ महाबुद्धे धर्मार्थसहितं वचः शृण्वतॊ नास्ति मे तृप्तिर विचित्राणीह भाषसे 2 सर्वतीर्थेषु वा सनानं सर्वभूतेषु चार्जवम उभे एते समे सयाताम आर्जवं वा…
(0 votes)

Chapter 153

1 [व] ततः शांतनवं भीष्मं पराञ्जलिर धृतराष्ट्रजः सह सर्वैर महीपालैर इदं वचनम अब्रवीत 2 ऋते सेना परणेतारं पृतना सुमहत्य अपि दीर्यते युद्धम आसाद्य पिपीलिक पुटं…
(0 votes)

Chapter 9

1 [य] कथम इन्द्रेण राजेन्द्र सभार्येण महात्मना दुःखं पराप्तं परं घॊरम एतद इच्छामि वेदितुम 2 [ष] शृणु राजन पुरावृत्तम इतिहासं पुरातनम सभार्येण यथा पराप्तं दुःखम…
(0 votes)

Chapter 195

1 वैशंपायन उवाच एतच छरुत्वा तु कौन्तेयः सर्वान भरातॄन उपह्वरे आहूय भरतश्रेष्ठ इदं वचनम अब्रवीत 2 धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु ये चारपुरुषा मम ते परवृत्तिं परयच्छन्ति ममेमां…
(0 votes)

Chapter 14

1 [ष] अथैनां रुपिणीं साध्वीम उपातिष्ठद उपश्रुतिः तां वयॊ रूप्प संपन्नां दृष्ट्वा देवीम उपस्थिताम 2 इन्द्राणी संप्रहृष्टा सा संपूज्यैनाम अपृच्छत इच्छामि तवाम अहं जञातुं का…
(0 votes)

Chapter 143

1 [कर्ण] राधेयॊ ऽहम आधिरथिः कर्णस तवाम अभिवादये पराप्ता किमर्थं बवती बरूहि किं करवाणि ते 2 कौन्तेयस तवं न राधेयॊ न तवाधिरथः पिता नासि सूत…
(0 votes)

Chapter 24

1 [सम्जय] यथार्हसे पाण्डव तत तथैव; कुरून कुरुश्रेष्ठ जनं च पृच्छसि अनामयास तात मनस्विनस ते; कुरुश्रेष्ठान पृच्छसि पार्थ यांस तवम 2 सन्त्य एव वृद्धाः साधवॊ…
(0 votes)

Chapter 145

1 [व] आगम्य हास्तिनपुराद उपप्लव्यम अरिंदमः पाण्डवानां यथावृत्तं केशवः सर्वम उक्तवान 2 संभाष्य सुचिरं कालं मन्त्रयित्वा पुनः पुनः सवम एवावसथं शौरिर विश्रामार्थं जगाम ह 3…
(0 votes)

Chapter 26

1 [य] कां नु वाचं संजय मे शृणॊषि; युद्धैषिणीं येन युद्धाद बिभेषि अयुद्धं वै तात युद्धाद गरीयः; कस तल लब्ध्वा जातु युध्येत सूत 2 अकुर्वतश…
(0 votes)

Chapter 155

1 [व] एतस्मिन्न एव काले तु भीष्मकस्य महात्मनः हिरण्यलॊम्नॊ नृपतेः साक्षाद इन्द्र सखस्य वै 2 आहृतीनाम अधिपतेर भॊजस्यातियशस्विनः दाक्षिणात्य पतेः पुत्रॊ दिक्षु रुक्मीति विश्रुतः 3…
(0 votes)

Chapter 158

1 [स] सेनानिवेशं संप्राप्य कैतव्यः पाण्डवस्य ह समागतः पाण्डवेयैर युधिष्ठिरम अभाषत 2 अभिज्ञॊ दूतवाक्यानां यथॊक्तं बरुवतॊ मम दुर्यॊधन समादेशं शरुत्वा न करॊद्धुम अर्हसि 3 उलूक…
(0 votes)

Chapter 123

1 [व] ततः शांतनवॊ भीष्मॊ दुर्यॊधनम अमर्षणम केशवस्य वचः शरुत्वा परॊवाच भरतर्षभ 2 कृष्णेन वाक्यम उक्तॊ ऽसि सुहृदां शमम इच्छता अनुपश्यस्व तत तात मा मन्युवशम…
(0 votes)

Chapter 28

1 [य] असंशयं संजय सत्यम एतद; धर्मॊ वरः कर्मणां यत तवम आत्थ जञात्वा तु मां संजय गर्हयेस तवं; यदि धर्मं यद्य अधर्मं चरामि 2 यत्राधर्मॊ…
(0 votes)

Chapter 101

1 [न] इयं भॊगवती नाम पुरी वासुकिपालिता यादृशी देवराजस्य पुरी वर्यामरावती 2 एष शेषः सथितॊ नागॊ येनेयं धार्यते सदा तपसा लॊकमुख्येन परभावमहता मही 3 शवेतॊच्चय…
(0 votes)

Chapter 16

1 [बृ] तवम अग्ने सर्वदेवानां मुखं तवम असि हव्यवाट तवम अन्तः सर्वभूतानां गूढश चरसि साक्षिवत 2 तवाम आहुर एकं कवयस तवाम आहुस तरिविधं पुनः तवया…
(0 votes)

Chapter 11

1 [ष] ऋषयॊ ऽथाब्रुवन सर्वे देवाश च तरिदशेश्वराः अयं वै नहुषः शरीमान देवराज्ये ऽभिषिच्यताम ते गत्वाथाब्रुवन सर्वे राजा नॊ भव पार्थिव 2 स तान उवाच…
(0 votes)

Chapter 18

1 [ष] ततः शक्रः सतूयमानॊ गन्धर्वाप्सरसां गणैः ऐरावतं समारुह्य दविपेन्द्रं लक्षणैर युतम 2 पावकश च महातेजा महर्षिश च बृहस्पतिः यमश च वरुणश चैव कुबेरश च…
(0 votes)

Chapter 164

1 [भीस्म] शकुनिर मातुलस ते ऽसौ रथ एकॊ नराधिप परसज्य पाण्डवैर वैरं यॊत्स्यते नात्र संशयः 2 एतस्य सैन्या दुर्धर्षाः समरे ऽपरतियायिनः विकृतायुध भूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे…
(0 votes)

Chapter 188

1 भीष्म उवाच ततस ते तापसाः सर्वे तपसे धृतनिश्चयाम दृष्ट्वा नयवर्तयंस तात किं कार्यम इति चाब्रुवन 2 तान उवाच ततः कन्या तपॊवृद्धान ऋषींस तदा निराकृतास्मि…
(0 votes)

Chapter 78

1 [नकुल] उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव धर्मज्ञेन वदान्येन धर्मयुक्तं च तत्त्वतः 2 मतम आज्ञाय राज्ञश च भीमसेनेन माधव संशमॊ बाहुवीर्यं च खयापितं माधवात्मनः 3…
(0 votes)

Chapter 39

1 [धृ] अनीश्वरॊ ऽयं पुरुषॊ भवाभवे; सूत्रप्रॊता दारुमयीव यॊषा धात्रा हि दिष्टस्य वशे किलायं; तस्माद वद तवं शरवणे घृतॊ ऽहम 2 अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिर अपि…
(0 votes)

Chapter 37

1 [वि] सप्तदशेमान राजेन्द्र मनुः सवायम्भुवॊ ऽबरवीत वैचित्रवीर्य पुरुषान आकाशं मुष्टिभिर घनतः 2 तान एव इन्द्रस्य हि धनुर अनाम्यं नमतॊ ऽबरवीत अथॊ मरीचिनः पादान अनाम्यान…
(0 votes)

Chapter 147

1 [वासु] एवम उक्ते तु गान्धार्या धृतराष्ट्रॊ जनेश्वरः दुर्यॊधनम उवाचेदं नृपमध्ये जनाधिप 2 दुर्यॊधन निबॊधेदं यद वां वक्ष्यामि पुत्रक तथा तत कुरु भद्रं ते यद्य…
(0 votes)

Chapter 132

1 [विदुरा] अथैतस्याम अवस्थायां पौरुषं हातुम इच्छसि निहीन सेवितं मार्गं गमिष्यस्य अचिराद इव 2 यॊ हि तेजॊ यथाशक्ति न दर्शयति विक्रमात कषत्रियॊ जीविताकाङ्क्षी सतेन इत्य…
(0 votes)

Chapter 4

1 [दरुपद] एवम एतन महाबाहॊ भविष्यति न संशयः न हि दुर्यॊधनॊ राज्यं मधुरेण परदास्यति 2 अनुवर्त्स्यति तं चापि धृतराष्ट्रः सुतप्रियः भीष्मद्रॊणौ च कार्पण्यान मौर्ख्याद राधेय…
(0 votes)

Chapter 1

1 [व] कृत्वा विवाहं तु कुरुप्रवीरास; तदाभिमन्यॊर मुदितस्वपक्षाः विश्रम्य चत्वार्य उषसः परतीताः; सभां विराटस्य ततॊ ऽभिजग्मुः 2 सभा तु सा मत्स्यपतेः समृद्धा; मणिप्रवेकॊत्तम रत्नचित्रा नयस्तासना…
(0 votes)

Chapter 139

1 [कर्ण] असंशयं सौहृदान मे परणयाच चात्थ केशव सख्येन चैव वार्ष्णेय शरेयस्कामतया एव च 2 सर्वं चैवाभिजानामि पाण्डॊः पुत्रॊ ऽसमि धर्मतः निग्रहाद धर्मशास्त्राणां यथा तवं…
(0 votes)

Chapter 31

1 [य] उत सन्तम असन्तं च बालं वृद्धं च संजय उताबलं बलीयांसं धाता परकुरुते वशे 2 उत बालाय पाण्डित्यं पण्डितायॊत बालताम ददाति सर्वम ईशानः पुरस्ताच…
(0 votes)

Chapter 118

1 [न] स तु राजा पुनस तस्याः कर्तुकामः सवयंवरम उपगम्याश्रमपदं गङ्गा यमुन संगमे 2 गृहीतमाल्यदामां तां रथम आरॊप्य माधवीम पूरुर यदुश च भगिनीम आश्रमे पर्यधावताम…
(0 votes)

Chapter 128

1 [व] तत तु वाक्यम अनादृत्य सॊ ऽरथवन मातृभाषितम पुनः परतस्थे संरम्भत सकाशम अकृतात्मनाम 2 ततः सभाया निर्गम्य मन्त्रयाम आस कौरवः सौबलेन मताक्षेण राज्ञा शकुनिना…
(0 votes)
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 4
 

नम्रता का पाठ

एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। रास्ते में एक जगह भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। वह कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वहां चल रहे कार्य को गौर से देखने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा-सा पत्थर उठा कर इमारत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु पत्थर बहुत ही भारी था, इसलिए वह more...

व्यर्थ की लड़ाई

एक आदमी के पास बहुत जायदाद थी| उसके कारण रोज कोई-न-कोई झगड़ा होता रहता था| बेचारा वकीलों और अदालत के चक्कर के मारे परेशान था| उसकी स्त्री अक्सर बीमार रहती थी| वह दवाइयां खा-खाकर जीती थी और डॉक्टरों के मारे उसकी नाक में दम था| एक दिन पति-पत्नी में झगड़ा हो गया| पति ने कहा - "मैं लड़के को वकील बनाऊंगा, जिससे वह मुझे सहारा दे सके|" more...

धर्म और दुकानदारी

एक दिन एक पण्डितजी कथा सुना रहे थे| बड़ी भीड़ इकट्ठी थी| मर्द, औरतें, बच्चे सब ध्यान से पण्डितजी की बातें सुन रहे थे| पण्डितजी ने कहा - "इस दुनिया में जितने प्राणी हैं, सबमें आत्मा है, सारे जीव एक-समान हैं| भीड़ में एक लड़का और उसका बाप बैठा था| पण्डितजी की बात लड़के को बहुत पसंद आई और उसने उसे गांठ बांध ली| अगले दिन लड़का दुकान पर गया| थोड़ी देर में एक more...
 

समझदारी की बात

एक सेठ था| उसने एक नौकर रखा| रख तो लिया, पर उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ| उसने उसकी परीक्षा लेनी चाही| अगले दिन सेठ ने कमरे के फर्श पर एक रुपया डाल दिया| सफाई करते समय नौकर ने देखा| उसने रुपया उठाया और उसी समय सेठ के हवाले कर दिया| दूसरे दिन वह देखता है कि फर्श पर पांच रुपए का नोट पड़ा है| उसके मन में थोड़ा शक पैदा हुआ| more...

आध्यात्मिक जगत - World of Spiritual & Divine Thoughts.

Disclaimer

 

इस वेबसाइट का उद्देश्य जन साधारण तक अपना संदेश पहुँचाना है| ताकि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में जानकारी ले सके| इस वेबसाइट को बनाने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों व अखबारों से सामग्री एकत्रित की गई है| इसमें किसी भी प्रकार की आलोचना व कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया|
Special Thanks to Dr. Rajni Hans, Ms. Karuna Miglani, Ms. Anisha Arora, Mr. Ashish Hans, Ms. Mini Chhabra & Ms. Ginny Chhabra for their contribution in development of this spiritual website. Privacy Policy | Media Partner | Wedding Marketplace

Vulnerability Scanner

Connect With Us