02. सभापर्व (71)

Chapter 58

1 [ष] बहु वित्तं पराजैषीः पाण्डवानां युधिष्ठिर आचक्ष्व वित्तं कौन्तेय यदि ते ऽसत्य अपराजितम 2 [य] मम वित्तम असंख्येयं यद अहं वेद सौबल अथ तवं…
(0 votes)

Chapter 32

1 [व] पिता महं गुरुं चैव परत्युद्गम्य युधिष्ठिरः अभिवाद्य ततॊ राजन्न इदं वचनम अब्रवीत भीष्मं दरॊणं कृपं दरौणिं दुर्यॊधन विविंशती 2 अस्मिन यज्ञे भवन्तॊ माम…
(0 votes)

Chapter 55

1 [विदुर] महाराज विजानीहि यत तवां वक्ष्यामि तच छृणु मुमूर्षॊर औषधम इव न रॊचेतापि ते शरुतम 2 यद वै पुरा जातमात्रॊ रुराव; गॊमायुवद विस्वरं पापचेताः…
(0 votes)

Chapter 11

1 [न] पुरा देवयुगे राजन्न आदित्यॊ भगवान दिवः आगच्छन मानुषं लॊकं दिदृक्षुर विगतक्लमः 2 चरन मानुषरूपेण सभां दृष्ट्वा सवयं भुवः सभाम अकथयन मह्यं बराह्मीं तत्त्वेन…
(0 votes)

Chapter 36

1 [व] एवम उक्त्वा ततॊ भीष्मॊ विरराम महायशाः वयाजहारॊत्तरं तत्र सहदेवॊ ऽरथवद वचः 2 केशवं केशि हन्तारम अप्रमेयपराक्रमम पूज्यमानं मया यॊ वः कृष्णं न सहते…
(0 votes)

Chapter 29

1 [व] नकुलस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा वासुदेव जिताम आशां यथासौ वयजयत परभुः 2 निर्याय खाण्डव परस्थात परतीचीम अभितॊ दिशम उद्दिश्य मतिमान परायान महत्या…
(0 votes)

Chapter 70

1 [व] तस्मिन संप्रस्थिते कृष्णा पृथां पराप्य यशस्विनीम आपृच्छद भृशदुःखार्ता याश चान्यास तत्र यॊषितः 2 यथार्हं वन्दनाश्लेषान कृत्वा गन्तुम इयेष सा ततॊ निनादः सुमहान पाण्डवान्तः…
(0 votes)

Chapter 52

1 [व] ततः परायाद विदुरॊ ऽशवैर उदारैर; महाजवैर बलिभिः साधु दान्तैः बलान नियुक्तॊ धृतराष्ट्रेण राज्ञा; मनीषिणां पाण्डवानां सकाशम 2 सॊ ऽभिपत्य तद अध्वानम आसाद्य नृपतेः…
(0 votes)

Chapter 57

1 [दुर] परेषाम एव यशसा शलाघसे तवं; सदा छन्नः कुत्सयन धार्तराष्ट्रान जानीमस तवां विदुर यत परियस तवं; बालान इवास्मान अवमन्यसे तवम 2 सुविज्ञेयः पुरुषॊ ऽनयत्र…
(0 votes)

Chapter 41

1 [भस] नैषा चेदिपतेर बुद्धिर यया तव आह्वयते ऽचयुतम नूनम एष जगद भर्तुः कृष्णस्यैव विनिश्चयः 2 कॊ हि मां भीमसेनाद्य कषिताव अर्हति पार्थिवः कषेप्तुं दैवपरीतात्मा…
(0 votes)

Chapter 47

1 [द] यन मया पाण्डवानां तु दृष्टं तच छृणु भारत आहृतं भूमिपालैर हि वसु मुख्यं ततस ततः 2 न विन्दे दृढम आत्मामं दृष्ट्वाहं तद अरेर…
(0 votes)

Chapter 34

1 [ष] नायम अर्हति वार्ष्णेयस तिष्ठत्स्व इह महात्मसु महीपतिषु कौरव्य राजवत पार्थिवार्हणम 2 नायं युक्तः समाचारः पाण्डवेषु महात्मसु यत कामात पुण्डरीकाक्षं पाण्डवार्चितवान असि 3 बाला…
(0 votes)

Chapter 48

1 [द] दायं तु तस्मै विविधं शृणु मे गदतॊ ऽनघ यज्ञार्थं राजभिर दत्तं महान्तं धनसंचयम 2 मेरुमन्दरयॊर मध्ये शैलॊदाम अभितॊ नदीम ये ते कीचक वेणूनां…
(0 votes)

Chapter 43

1 [व] वसन दुर्यॊधनस तस्यां सभायां भरतर्षभ शनैर ददर्श तां सर्वां सभां शकुनिना सह 2 तस्यां दिव्यान अभिप्रायान ददर्श कुरुनन्दनः न दृष्टपूर्वा ये तेन नगरे…
(0 votes)

Chapter 45

1 [व] अनुभूय तु राज्ञस तं राजसूयं महाक्रतुम युधिष्ठिरस्य नृपतेर गान्धारी पुत्र संयुतः 2 परियकृन मतम आज्ञाय पूर्वं दुर्यॊधनस्य तत परज्ञा चक्षुषम आसीनं शकुनिः सौबलस…
(0 votes)

Chapter 67

1 वैशंपायन उवाच ततॊ वयध्वगतं पार्थं परातिकामी युधिष्ठिरम उवाच वचनाद राज्ञॊ धृतराष्ट्रस्य धीमतः 2 उपस्तीर्णा सभा राजन्न अक्षान उप्त्वा युधिष्ठिर एहि पाण्डव दीव्येति पिता तवाम…
(0 votes)

Chapter 27

1 [व] ततः कुमार विषये शरेणिमन्तम अथाजयत कॊसलाधिपतिं चैव बृहद्बलम अरिंदमः 2 अयॊध्यायां तु धर्मज्ञं दीर्घप्रज्ञं महाबलम अजयत पाण्डवश्रेष्ठॊ नातितीव्रेण कर्मणा 3 ततॊ गॊपाल कच्छं…
(0 votes)

Chapter 25

1 [व] स शवेतपर्वतं वीरः समतिक्रम्य भारत देशं किं पुरुषावासं दरुमपुत्रेण रक्षितम 2 महता संनिपातेन कषत्रियान्तकरेण ह वयजयत पाण्डवश्रेष्ठः करे चैव नयवेशयत 3 तं जित्वा…
(0 votes)

Chapter 6

1 [व] संपूज्याथाभ्यनुज्ञातॊ महर्षेर वचनात परम परत्युवाचानुपूर्व्येण धर्मराजॊ युधिष्ठिरः 2 भगवन नयाय्यम आहैतं यथावद धर्मनिश्चयम यथाशक्ति यथान्यायं करियते ऽयं विधिर मया 3 राजभिर यद यथा…
(0 votes)

Chapter 46

1 [ज] कथं समभवद दयूतं भरातॄणां तन महात्ययम यत्र तद वयसनं पराप्तं पाण्डवैर मे पितामहैः 2 के च तत्र सभास्तारा राजानॊ बरह्मवित्तम के चैनम अन्वमॊदन्त…
(0 votes)

Chapter 65

1 [य] राजन किं करवामस ते परशाध्य अस्मांस तवम ईश्वरः नित्यं हि सथातुम इच्छामस तव भारत शासने 2 [धृ] अजातशत्रॊ भद्रं ते अरिष्टं सवस्ति गच्छत…
(0 votes)

Chapter 42

1 [व] ततः शरुत्वैव भीष्मस्य चेदिराड उरुविक्रमः युयुत्सुर वासुदेवेन वासुदेवम उवाच ह 2 आह्वये तवां रणं गच्छ मया सार्धं जनार्दन यावद अद्य निहन्मि तवां सहितं…
(0 votes)

Chapter 59

1 [दूृ] एहि कषत्तर दरौपदीम आनयस्व; परियां भार्यां संमतां पाण्डवानाम संमार्जतां वेश्म परैतु शीघ्रम; आनन्दॊ नः सह दासीभिर अस्तु 2 [व] दुर्विभाव्यं भवति तवादृशेन; न…
(0 votes)

Chapter 54

1 [य] मत्तः कैतवकेनैव यज जितॊ ऽसमि दुरॊदरम शकुने हन्त दीव्यामॊ गलहमानाः सहस्रशः 2 इमे निष्कसहस्रस्य कुण्डिनॊ भरिताः शतम कॊशॊ हिरण्यम अक्षय्यं जातरूपम अनेकशः एतद…
(0 votes)

Chapter 18

1 [वा] पतितौ हंसडिभकौ कंसामात्यौ निपातितौ जरासंधस्य निधने कालॊ ऽयं समुपागतः 2 न स शक्यॊ रणे जेतुं सर्वैर अपि सुरासुरैः पराणयुद्धेन जेतव्यः स इत्य उपलभामहे…
(0 votes)

Chapter 38

1 शिशुपाल उवाच विभीषिकाभिर बह्वीभिर भीषयन सर्वपार्थिवान न वयपत्रपसे कस्माद वृद्धः सन कुलपांसनः 2 युक्तम एतत तृतीयायां परकृतौ वर्तता तवया वक्तुं धर्माद अपेतार्थं तवं हि…
(0 votes)

Chapter 9

1 [न] युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्य सितप्रभा परमाणेन यथा याम्या शुभप्राकारतॊरणा 2 अन्तः सलिलम आस्थाय विहिता विश्वकर्मणा दिव्यरत्नमयैर वृक्षैः फलपुष्पप्रदैर युता 3 नीलपीतासित शयामैः सितैर…
(0 votes)

Chapter 64

1 [कर्ण] या नः शरुता मनुष्येषु सत्रियॊ रूपेण संमताः तासाम एतादृशं कर्म न कस्यां चन शुश्रुमः 2 करॊधाविष्टेषु पार्थेषु धार्तराष्ट्रेषु चाप्य अति दरौपदी पाण्डुपुत्राणां कृष्णा…
(0 votes)

Chapter 12

1 [व] ऋषेस तद वचनं शरुत्वा निशश्वास युधिष्ठिरः चिन्तयन राजसूयाप्तिं न लेभे शर्म भारत 2 राजर्षीणां हि तं शरुत्वा महिमानं महात्मनाम यज्वनां कर्मभिः पुण्यैर लॊकप्राप्तिं…
(0 votes)

Chapter 20

1 [ज] न समरेयं कदा वैरं कृतं युष्माभिर इत्य उत चिन्तयंश च न पश्यामि भवतां परति वैकृतम 2 वैकृते चासति कथं मन्यध्वं माम अनागसम अरिं…
(0 votes)

Chapter 5

1 [व] तत्र तत्रॊपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु महत्सु चॊपविष्टेषु गन्धर्वेषु च भारत 2 लॊकान अनुचरन सर्वान आगमत तां सभाम ऋषिः नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस तदा 3…
(0 votes)

Chapter 16

1 [वा] जातस्य भारते वंशे तथा कुन्त्याः सुतस्य च या वै युक्ता मतिः सेयम अर्जुनेन परदर्शिता 2 न मृत्यॊः समयं विद्म रात्रौ वा यदि वा…
(0 votes)

Chapter 60

1 [वै] धिग अस्तु कषत्तारम इति बरुवाणॊ; दर्पेण मत्तॊ धृतराष्ट्रस्य पुत्रः अवैक्षत परातिकामीं सभायाम; उवाच चैनं परमार्यमध्ये 2 तवं परातिकामिन दरौपदीम आनयस्व; न ते भयं…
(0 votes)

Chapter 33

1 [व] ततॊ ऽभिषेचनीये ऽहनि बराह्मणा राजभिः सह अन्तर वेदीं परविविशुः सत्कारार्थं महर्षयः 2 नारदप्रमुखास तस्याम अन्तर वेद्यां महात्मनः समासीनाः शुशुभिरे सह राजर्षिभिस तदा 3…
(0 votes)

Chapter 50

1 [द] तवं वै जयेष्ठॊ जयैष्ठिनेयः पुत्र मा पाण्डवान दविषः दवेष्टा हय असुखम आदत्ते यथैव निधनं तथा 2 अव्युत्पन्नं समानार्थं तुल्यमित्रं युधिष्ठिरम अद्विषन्तं कथं दविष्यात…
(0 votes)

Chapter 49

1 [द] आर्यास तु ये वै राजानः सत्यसंधा महाव्रताः पर्याप्तविद्या वक्तारॊ वेदान्तावभृथाप्लुताः 2 धृतिमन्तॊ हरीनिषेधा धर्मात्मानॊ यशस्विनः मूर्ढाभिषिक्तास ते चैनं राजानः पर्युपासते 3 दक्षिणार्थं समानीता…
(0 votes)

Chapter 53

1 [ष] उपस्तीर्णा सभा राजन रन्तुं चैते कृतक्षणाः अक्षान उप्त्वा देवनस्य समयॊ ऽसतु युधिष्ठिर 2 [य] निकृतिर देवनं पापं न कषात्रॊ ऽतर पराक्रमः न च…
(0 votes)

Chapter 39

1 [षिषु] स मे बहुमतॊ राजा जरासंधॊ महाबलः यॊ ऽनेन युद्धं नेयेष दासॊ ऽयम इति संयुगे 2 केशवेन कृतं यत तु जरासंध वधे तदा भीमसेनार्जुनाभ्यां…
(0 votes)

Chapter 8

1 [न] कथयिष्ये सभां दिव्यां युधिष्ठिर निबॊध ताम वैवस्वतस्य याम अर्थे विश्वकर्मा चकार ह 2 तैजसी सा सभा राजन बभूव शतयॊजना विस्तारायाम संपन्ना भूयसी चापि…
(0 votes)

Chapter 31

1 [व] स गत्वा हास्तिनपुरं नकुलः समितिंजयः भीष्मम आमन्त्रयाम आस धृतराष्ट्रं च पाण्डवः 2 परययुः परीतमनसॊ यज्ञं बरह्म पुरःसराः संश्रुत्य धर्मराजस्य यज्ञं यज्ञविदस तदा 3…
(0 votes)

Chapter 28

1 [व] तथैव सहदेवॊ ऽपि धर्मराजेन पूजितः महत्या सेनया सार्धं परययौ दक्षिणां दिशम 2 स शूरसेनान कार्त्स्न्येन पूर्वम एवाजयत परभुः मत्स्यराजं च कौरव्यॊ वशे चक्रे…
(0 votes)

Chapter 10

1 [न] सभा वैश्रवणी राजञ शतयॊजनम आयता विस्तीर्णा सप्ततिश चैव यॊजनानि सितप्रभा 2 तपसा निर्मिता राजन सवयं वैश्रवणेन सा शशिप्रभा खेचरीणां कैलासशिखरॊपमा 3 गुह्यकैर उह्यमाना…
(0 votes)

Chapter 68

1 वैशंपायन उवाच वनवासाय चक्रुस ते मतिं पार्थाः पराजिताः अजिनान्य उत्तरीयाणि जगृहुश च यथाक्रमम 2 अजिनैः संवृतान दृष्ट्वा हृतराज्यान अरिंदमान परस्थितान वनवासाय ततॊ दुःशासनॊ ऽबरवीत…
(0 votes)

Chapter 69

1 [य] आमन्त्रयामि भरतांस तथा वृद्धं पिता महम राजानं सॊमदत्तं च महाराजं च बाह्लिकम 2 दरॊणं कृपं नृपांश चान्यान अश्वत्थामानम एव च विदुरं धृतराष्ट्रं च…
(0 votes)

Chapter 19

1 [वा] एष पार्थ महान सवादुः पशुमान नित्यम अम्बुमान निरामयः सुवेश्माढ्यॊ निवेशॊ मागधः शुभः 2 वैहारॊ विपुलः शैलॊ वराहॊ वृषभस तथा तथैवर्षिगिरिस तात शुभाश चैत्यक…
(0 votes)

Chapter 24

1 [वै] तं विजित्य महाबाहुः कुन्तीपुत्रॊ धनंजयः परययाव उत्तरां तस्माद दिशं धनद पालितम 2 अन्तर गिरिं च कौन्तेयस तथैव च बहिर गिरिम तथॊपरि गिरिं चैव…
(0 votes)

Chapter 7

1 [न] शक्रस्य तु सभा दिव्या भास्वरा कर्मभिर जिता सवयं शक्रेण कौरव्य निर्मितार्क समप्रभा 2 विस्तीर्णा यॊजनशतं शतम अध्यर्धम आयता वैहायसी कामगमा पञ्चयॊजनम उच्छ्रिता 3…
(0 votes)

Chapter 66

1 जनमेजय उवाच अनुज्ञातांस तान विदित्वा सरत्नधनसंचयान पाण्डवान धार्तराष्ट्राणां कथम आसीन मनस तदा 2 वैशंपायन उवाच अनुज्ञातांस तान विदित्वा धृतराष्ट्रेण धीमता राजन दुःशासनः कषिप्रं जगाम…
(0 votes)

Chapter 22

1 [व] भीमसेनस ततः कृष्णम उवाच यदुनन्दनम बुद्धिम आस्थाय विपुलां जरासंध जिघांसया 2 नायं पापॊ मया कृष्ण युक्तः सयाद अनुरॊधितुम पराणेन यदुशार्दूल बद्धवङ्क्षण वाससा 3…
(0 votes)

Chapter 61

1 [भम] भवन्ति देशे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर न ताभिर उत दीव्यन्ति दया चैवास्ति तास्व अपि 2 काश्यॊ यद बलिम आहार्षीद दरव्यं यच चान्यद उत्तमम तथान्ये…
(0 votes)
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2
 

नम्रता का पाठ

एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। रास्ते में एक जगह भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। वह कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वहां चल रहे कार्य को गौर से देखने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा-सा पत्थर उठा कर इमारत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु पत्थर बहुत ही भारी था, इसलिए वह more...

व्यर्थ की लड़ाई

एक आदमी के पास बहुत जायदाद थी| उसके कारण रोज कोई-न-कोई झगड़ा होता रहता था| बेचारा वकीलों और अदालत के चक्कर के मारे परेशान था| उसकी स्त्री अक्सर बीमार रहती थी| वह दवाइयां खा-खाकर जीती थी और डॉक्टरों के मारे उसकी नाक में दम था| एक दिन पति-पत्नी में झगड़ा हो गया| पति ने कहा - "मैं लड़के को वकील बनाऊंगा, जिससे वह मुझे सहारा दे सके|" more...

धर्म और दुकानदारी

एक दिन एक पण्डितजी कथा सुना रहे थे| बड़ी भीड़ इकट्ठी थी| मर्द, औरतें, बच्चे सब ध्यान से पण्डितजी की बातें सुन रहे थे| पण्डितजी ने कहा - "इस दुनिया में जितने प्राणी हैं, सबमें आत्मा है, सारे जीव एक-समान हैं| भीड़ में एक लड़का और उसका बाप बैठा था| पण्डितजी की बात लड़के को बहुत पसंद आई और उसने उसे गांठ बांध ली| अगले दिन लड़का दुकान पर गया| थोड़ी देर में एक more...
 

समझदारी की बात

एक सेठ था| उसने एक नौकर रखा| रख तो लिया, पर उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ| उसने उसकी परीक्षा लेनी चाही| अगले दिन सेठ ने कमरे के फर्श पर एक रुपया डाल दिया| सफाई करते समय नौकर ने देखा| उसने रुपया उठाया और उसी समय सेठ के हवाले कर दिया| दूसरे दिन वह देखता है कि फर्श पर पांच रुपए का नोट पड़ा है| उसके मन में थोड़ा शक पैदा हुआ| more...

आध्यात्मिक जगत - World of Spiritual & Divine Thoughts.

Disclaimer

 

इस वेबसाइट का उद्देश्य जन साधारण तक अपना संदेश पहुँचाना है| ताकि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में जानकारी ले सके| इस वेबसाइट को बनाने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों व अखबारों से सामग्री एकत्रित की गई है| इसमें किसी भी प्रकार की आलोचना व कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया|
Special Thanks to Dr. Rajni Hans, Ms. Karuna Miglani, Ms. Anisha Arora, Mr. Ashish Hans, Ms. Mini Chhabra & Ms. Ginny Chhabra for their contribution in development of this spiritual website. Privacy Policy | Media Partner | Wedding Marketplace

Vulnerability Scanner

Connect With Us