01. आदिपर्व (225)

Chapter 1

0 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरॊत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततॊ जयम उदीरयेत 1 लॊमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सूतः पौराणिकॊ नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर दवादशवार्षिके सत्रे 2 समासीनान अभ्यगच्छद बरह्मर्षीन संशितव्रतान विनयावनतॊ भूत्वा कदा चित सूतनन्दनः 3 तम आश्रमम अनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनः चित्राः शरॊतुं कथास तत्र परिवव्रुस तपस्विनः 4 अभिवाद्य मुनींस तांस तु सर्वान एव…

Chapter 119

1 [व] ततः कषत्ता च राजा च भीष्मश च सह बन्धुभिः ददुः शराद्धं तदा पाण्डॊः सवधामृतमयं तदा 2 कुरूंश च विप्रमुख्यांश च भॊजयित्वा सहस्रशः रत्नौघान दविजमुख्येभ्यॊ दत्त्वा गरामवरान अपि 3 कृतशौचांस ततस तांस तु पाण्डवान भरतर्षभान आदाय विविशुः पौराः पुरं वारणसाह्वयम 4 सततं समान्वतप्यन्त तम एव भरतर्षभम पौरजानपदाः सर्वे मृतं…

Chapter 69

1 [षक] राजन सर्षप मात्राणि परच छिद्राणि पश्यसि आत्मनॊ बिल्वमात्राणि पश्यन्न अपि न पश्यसि 2 मेनका तरिदशेष्व एव तरिदशाश चानु मेनकाम ममैवॊद्रिच्यते जन्म दुःषन्त तव जन्मतः 3 कषिताव अटसि राजंस तवम अन्तरिक्षे चराम्य अहम आवयॊर अन्तरं पश्य मेरुसर्षपयॊर इव 4 महेन्द्रस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च भवनान्य अनुसंयामि परभावं पश्य मे…

Chapter 96

1 [व] हते चित्राङ्गदे भीष्मॊ बाले भरातरि चानघ पालयाम आस तद राज्यं सत्यवत्या मते सथितः 2 संप्राप्तयौवनं पश्यन भरातरं धीमतां वरम भीष्मॊ विचित्रवीर्यस्य विवाहायाकरॊन मतिम 3 अथ काशिपतेर भीष्मः कन्यास तिस्रॊ ऽपसरः समाः शुश्राव सहिता राजन वृण्वतीर वै सवयंवरम 4 ततः स रथिनां शरेष्ठॊ रथेनैकेन वर्म भृत जगामानुमते मातुः पुरीं…

Chapter 2

1 [रसयग] समन्तपञ्चकम इति यद उक्तं सूतनन्दन एतत सर्वं यथान्यायं शरॊतुम इच्छामहे वयम 2 [स] शुश्रूषा यदि वॊ विप्रा बरुवतश च कथाः शुभाः समन्तपञ्चकाख्यं च शरॊतुम अर्हथ सत्तमाः 3 तरेता दवापरयॊः संधौ रामः शस्त्रभृतां वरः असकृत पार्थिवं कषत्रं जघानामर्ष चॊदितः 4 स सर्वं कषत्रम उत्साद्य सववीर्येणानल दयुतिः समन्तपञ्चके पञ्च चकार…

Chapter 220

1 [ज] किमर्थं शार्ङ्गकान अग्निर न ददाह तथागते तस्मिन वने दह्यमाने बरह्मन्न एतद वदाशु मे 2 अदाहे हय अश्वसेनस्य दानवस्य मयस्य च कारणं कीर्तितं बरह्मञ शार्ङ्गकानां न कीर्तितम 3 तद एतद अद्भुतं बरह्मञ शार्ङ्गानाम अविनाशनम कीर्तयस्वाग्निसंमर्दे कथं ते न विनाशिताः 4 [वै] यदर्थं शार्ङ्गकान अग्निर न ददाह तथागते तत ते…

Chapter 218

1 [वै] तस्याभिवर्षतॊ वारि पाण्डवः परत्यवारयत शरवर्षेण बीभत्सुर उत्तमास्त्राणि दर्शयन 2 शरैः समन्ततः सर्वं खाण्डवं चापि पाण्डवः छादयाम आस तद वर्षम अपकृष्य ततॊ वनात 3 न च सम किं चिच छक्नॊति भूतं निश्चरितं ततः संछाद्यमाने खगमैर अस्यता सव्यसाचिना 4 तक्षकस तु न तत्रासीत सर्पराजॊ महाबलः दह्यमाने वने तस्मिन कुरुक्षेत्रे ऽभवत…

Chapter 77

1 [व] ययातिः सवपुरं पराप्य महेन्द्र पुरसंनिभम परविश्यान्तःपुरं तत्र देव यानीं नयवेशयत 2 देव यान्याश चानुमते तां सुतां वृषपर्वणः अशॊकवनिकाभ्याशे गृहं कृत्वा नयवेशयत 3 वृतां दासी सहस्रेण शर्मिष्ठाम आसुरायणीम वासॊभिर अन्नपानैश च संविभज्य सुसत्कृताम 4 देव यान्या तु सहितः स नृपॊ नहुषात्मजः विजहार बहून अब्दान देववन मुदितॊ भृशम 5 ऋतुकाले…

Chapter 189

1 [वयास] पुरा वै नैमिषारण्ये देवाः सत्रम उपासते तत्र वैवस्वतॊ राजञ शामित्रम अकरॊत तदा 2 ततॊ यमॊ दीक्षितस तत्र राजन; नामारयत किं चिद अपि परजाभ्यः ततः परजास ता बहुला बभूवुः; कालातिपातान मरणात परहीणाः 3 ततस तु शक्रॊ वरुणः कुबेरः; साध्या रुद्रा वसवश चाश्विनौ च परणेतारं भुवनस्य परजापतिं; समाजग्मुस तत्र देवास…

Chapter 222

1 [जरिता] अस्माद बिलान निष्पतितं शयेन आखुं जहार तम कषुद्रं गृहीत्वा पादाभ्यां भयं न भविता ततः 2 [षार्न्गकाह] न हृतं तं वयं विद्मः शयेनेनाखुं कथं चन अन्ये ऽपि भवितारॊ ऽतर तेभ्यॊ ऽपि भयम एव नः 3 संशयॊ हय अग्निर आगच्छेद दृष्टं वायॊर निवर्तनम मृत्युर नॊ बिलवासिभ्यॊ भवेन मातर असंशयम 4…

Chapter 57

1 [व] राजॊपरिचरॊ नाम धर्मनित्यॊ महीपतिः बभूव मृगयां गन्तुं स कदा चिद धृतव्रतः 2 स चेदिविषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः इन्द्रॊपदेशाज जग्राह गरहणीयं महीपतिः 3 तम आश्रमे नयस्तशस्त्रं निवसन्तं तपॊ रतिम देवः साक्षात सवयं वज्री समुपायान महीपतिम 4 इन्द्रत्वम अर्हॊ राजायं तपसेत्य अनुचिन्त्य वै तं सान्त्वेन नृपं साक्षात तपसः संन्यवर्तयत 5…

Chapter 48

1 [ष] सर्पसत्रे तदा राज्ञः पाण्डवेयस्य धीमतः जनमेजयस्य के तव आसन्न ऋत्विजः परमर्षयः 2 के सदस्या बभूवुश च सर्पसत्रे सुदारुणे विषादजनने ऽतयर्थं पन्नगानां महाभये 3 सर्वं विस्तरतस तात भवाञ शंसितुम अर्हति सर्पसत्र विधानज्ञा विज्ञेयास ते हि सूतज 4 [सूत] हन्त ते कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम ये ऋत्विजः सदस्याश च तस्यासन नृपतेस…

Chapter 81

1 [व] एवं स नाहुषॊ राजा ययातिः पुत्रम ईप्सितम राज्ये ऽभिषिच्य मुदितॊ वानप्रस्थॊ ऽभवन मुनिः 2 उषित्वा च वनेवासं बराह्मणैः सह संश्रितः फलमूलाशनॊ दान्तॊ यथा सवर्गम इतॊ गतः 3 स गतः सुरवासं तं निवसन मुदितः सुखम कालस्य नातिमहतः पुनः शक्रेण पातितः 4 निपतन परच्युतः सवर्गाद अप्राप्तॊ मेदिनी तलम सथित आसीद…

Chapter 219

1 [वै] तथा शैलनिपातेन भीषिताः खाण्डवालयाः दानवा राक्षसा नागास तरक्ष्वृक्षवनौकसः दविपाः परभिन्नाः शार्दूलाः सिंहाः केसरिणस तथा 2 मृगाश च महिषाश चैव शतशः पक्षिणस तथा समुद्विग्ना विससृपुस तथान्या भूतजातयः 3 तं दावं समुदीक्षन्तः कृष्णौ चाभ्युद्यतायुधौ उत्पातनाद अशब्देन संत्रासित इवाभवन 4 सवतेजॊ भास्वरं चक्रम उत्ससर्ज जनार्दनः तेन ता जातयः कषुद्राः सदानव निशाचराः…

Chapter 135

1 [वै] विदुरस्य सुहृत कश चित खनकः कुशलः कव चित विविक्ते पाण्डवान राजन्न इदं वचनम अब्रवीत 2 परहितॊ विदुरेणास्मि खनकः कुशलॊ भृशम पाण्डवानां परियं कार्यम इति किं करवाणि वः 3 परच्छन्नं विदुरेणॊक्तः शरेयस तवम इह पाण्डवान परतिपादय विश्वासाद इति किं करवाणि वः 4 कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां रात्राव अस्य पुरॊचनः भवनस्य तव…

Chapter 155

1 [बराह्मण] अमर्षी दरुपदॊ राजा कर्मसिद्धान दविजर्षभान अन्विच्छन परिचक्राम बराह्मणावसथान बहून 2 पुत्र जन्म परीप्सन वै शॊकॊपहतचेतनः नास्ति शरेष्ठं ममापत्यम इति नित्यम अचिन्तयत 3 जातान पुत्रान स निर्वेदाद धिग बन्धून इति चाब्रवीत निःश्वासपरमश चासीद दरॊणं परतिचिकीर्षया 4 परभावं विनयं शिक्षां दरॊणस्य चरितानि च कषात्रेण च बलेनास्य चिन्तयन नान्वपद्यत परतिकर्तुं नृपश्रेष्ठॊ…

Chapter 62

1 [ज] तवत्तः शरुतम इदं बरह्मन देवदानवरक्षसाम अंशावतरणं सम्यग गन्धर्वाप्सरसां तथा 2 इमं तु भूय इच्छामि कुरूणां वंशम आदितः कथ्यमानं तवया विप्र विप्रर्षिगणसंनिधौ 3 [व] पौरवाणां वंशकरॊ दुःषन्तॊ नाम वीर्यवान पृथिव्याश चतुरन्ताया गॊप्ता भरतसत्तम 4 चतुर्भागं भुवः कृत्स्नं स भुङ्क्ते मनुजेश्वरः समुद्रावरणांश चापि देशान स समितिंजयः 5 आम्लेच्छाटविकान सर्वान स…

Chapter 123

1 [वै] अर्जुनस तु परं यत्नम आतस्थे गुरु पूजने अस्त्रे च परमं यॊगं परियॊ दरॊणस्य चाभवत 2 दरॊणेन तु तदाहूय रहस्य उक्तॊ ऽननसाधकः अन्धकारे ऽरजुनायान्नं न देयं ते कथं चन 3 ततः कदा चिद भुञ्जाने परववौ वायुर अर्जुने तेन तत्र परदीप्तः स दीप्यमानॊ निवापितः 4 भुङ्क्त एवार्जुनॊ भक्तं न चास्यास्याद…

Chapter 224

1 [वै] मन्दपालॊ ऽपि कौरव्य चिन्तयानः सुतांस तदा उक्तवान अप्य अशीतांशुं नैव स सम न तप्यते 2 स तप्यमानः पुत्रार्थे लपिताम इदम अब्रवीत कथं नव अशक्ताः पलवने लपिते मम पुत्रकाः 3 वर्धमाने हुतवहे वाते शीघ्रं परवायति असमर्था विमॊक्षाय भविष्यन्ति ममात्मजाः 4 कथं नव अशक्ता तराणाय माता तेषां तपस्विनी भविष्यत्य असुखाविष्टा…

Chapter 95

1 [व] ततॊ विवाहे निर्वृत्ते स राजा शंतनुर नृपः तां कन्यां रूपसंपन्नां सवगृहे संन्यवेशयत 2 ततः शांतनवॊ धीमान सत्यवत्याम अजायत वीरश चित्राङ्गदॊ नाम वीर्येण मनुजान अति 3 अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां पुनः परभुः विचित्रवीर्यं राजानं जनयाम आस वीर्यवान 4 अप्राप्तवति तस्मिंश च यौवनं भरतर्षभ स राजा शंतनुर धीमान कालधर्मम उपेयिवान 5…

Chapter 172

1 [ग] एवम उक्तः स विप्रर्षिर वसिष्ठेन महात्मना नययच्छद आत्मनः कॊपं सर्वलॊकपराभवात 2 ईजे च स महातेजाः सर्ववेदविदां वरः ऋषी राक्षस सत्रेण शाक्तेयॊ ऽथ पराशरः 3 ततॊ वृद्धांश च बालांश च राक्षसान स महामुनिः ददाह वितते यज्ञे शक्तेर वधम अनुस्मरन 4 न हि तं वारयाम आस वसिष्ठॊ रक्षसां वधात दवितीयाम…

Chapter 35

1 [स] एलापत्रस्य तु वचः शरुत्वा नागा दविजॊत्तम सर्वे परहृष्टमनसः साधु साध्व इत्य अपूजयन 2 ततः परभृति तां कन्यां वासुकिः पर्यरक्षत जरत्कारुं सवसारं वै परं हर्षम अवाप च 3 ततॊ नातिमहान कालः समतीत इवाभवत अथ देवासुराः सर्वे ममन्थुर वरुणालयम 4 तत्र नेत्रम अभून नागॊ वासुकिर बलिनां वरः समाप्यैव च तत…

Chapter 88

1 [वस] पृच्छामि तवां वसु मना रौशदश्विर; यद्य अस्ति लॊकॊ दिवि मह्यं नरेन्द्र यद्य अन्तरिक्षे परथितॊ महात्मन; कषेत्रज्ञं तवां तस्य धर्मस्य मन्ये 2 [य] यद अन्तरिक्षं पृथिवी दिशश च; यत तेजसा तपते भानुमांश च लॊकास तावन्तॊ दिवि संस्थिता वै; ते नान्तवन्तः परतिपालयन्ति 3 [वस] तांस ते ददामि पत मा परपातं;…

Chapter 3

1 [सूत] जनमेजयः पारिक्षितः सह भरातृभिः कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्त्रम उपास्ते तस्य भरातरस तरयः शरुतसेनॊग्रसेनॊ भीमसेन इति 2 तेषु तत सत्रम उपासीनेषु तत्र शवाभ्यागच्छत सारमेयः सजनमेजयस्य भरातृभिर अभिहतॊ रॊरूयमाणॊ मातुः समीपम उपागच्छत 3 तं माता रॊरूयमाणम उवाच किं रॊदिषि केनास्य अभिहत इति 4 स एवम उक्तॊ मातरं परत्युवाच जनमेजयस्य भरातृभिर अभिहतॊ ऽसमीति…

Chapter 25

1 [सू] तस्य कण्ठम अनुप्राप्तॊ बराह्मणः सह भार्यया दहन दीप्त इवाङ्गारस तम उवाचान्तरिक्षगः 2 दविजॊत्तम विनिर्गच्छ तूर्णम आस्याद अपावृतान न हि मे बराह्मणॊ वध्यः पापेष्व अपि रतः सदा 3 बरुवाणम एवं गरुडं बराह्मणः समभाषत निषादी मम भार्येयं निर्गच्छतु मया सह 4 [ग] एताम अपि निषादीं तवं परिगृह्याशु निष्पत तूर्णं संभावयात्मानम…

Chapter 115

1 [व] कुन्तीपुत्रेषु जातेषु धृतराष्ट्रात्मजेषु च मद्रराजसुता पाण्डुं रहॊ वचनम अब्रवीत 2 न मे ऽसति तवयि संतापॊ विगुणे ऽपि परंतप नावरत्वे वरार्हायाः सथित्वा चानघ नित्यदा 3 गान्धार्याश चैव नृपते जातं पुत्रशतं तथा शरुत्वा न मे तथा दुःखम अभवत कुरुनन्दन 4 इदं तु मे महद दुःखं तुल्यतायाम अपुत्रता दिष्ट्या तव इदानीं…

Chapter 109

1 [ज] कथितॊ धार्तराष्ट्राणाम आर्षः संभव उत्तमः अमानुषॊ मानुषाणां भवता बरह्म वित्तम 2 नामधेयानि चाप्य एषां कथ्यमानानि भागशः तवत्तः शरुतानि मे बरह्मन पाण्डवानां तु कीर्तय 3 ते हि सर्वे महात्मानॊ देवराजपराक्रमाः तवयैवांशावतरणे देव भागाः परकीर्तिताः 4 तस्माद इच्छाम्य अहं शरॊतुम अतिमानुष कर्मणाम तेषाम आजननं सर्वं वैशम्पायन कीर्तय 5 [व] राजा…

Chapter 70

1 [व] परजापतेस तु दक्षस्य मनॊर वैवस्वतस्य च भरतस्य कुरॊः पूरॊर अजमीढस्य चान्वये 2 यादवानाम इमं वंशं पौरवाणां च सर्वशः तथैव भारतानां च पुण्यं सवस्त्य अयनं महत धन्यं यशस्यम आयुष्यं कीर्तयिष्यामि ते ऽनघ 3 तेजॊभिर उदिताः सर्वे महर्षिसमतेजसः दश परचेतसः पुत्राः सन्तः पूर्वजनाः समृताः मेघजेनाग्निना ये ते पूर्वं दग्धा महौजसः…

Chapter 137

1 [वै] अथ रात्र्यां वयतीतायाम अशॊषॊ नागरॊ जनः तत्राजगाम तवरितॊ दिदृक्षुः पाण्डुनन्दनान 2 निर्वापयन्तॊ जवलनं ते जना ददृशुस ततः जातुषं तद्गृहं दग्धम अमात्यं च पुरॊचनम 3 नूनं दुर्यॊधनेनेदं विहितं पापकर्मणा पाण्डवानां विनाशाय इत्य एवं चुक्रुषुर जनाः 4 विदिते धृतराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रॊ न संशयः दग्धवान पाण्डुदायादान न हय एनं परतिषिद्धवान 5 नूनं…

Chapter 5

1 [षौनक] पुराणम अखिलं तात पिता ते ऽधीतवान पुरा कच चित तवम अपि तत सर्वम अधीषे लॊमहर्षणे 2 पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश च धीमताम कथ्यन्ते ताः पुरास्माभिः शरुताः पूर्वं पितुस तव 3 तत्र वंशम अहं पूर्वं शरॊतुम इच्छामि भार्गवम कथयस्व कथाम एतां कल्याः सम शरवणे तव 4 [स] यद…

Chapter 97

1 [व] ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्रगृद्धिनी पुत्रस्य कृत्वा कार्याणि सनुषाभ्यां सह भारत 2 धर्मं च पितृवंशं च मातृवंशं च मानिनी परसमीक्ष्य महाभागा गाङ्गेयं वाक्यम अब्रवीत 3 शंतनॊर धर्मनित्यस्य कौरव्यस्य यशस्विनः तवयि पिण्डश च कीर्तिश च संतानं च परतिष्ठितम 4 यथा कर्म शुभं कृत्वा सवर्गॊपगमनं धरुवम यथा चायुर धरुवं सत्ये…

Chapter 60

1 [व] बरह्मणॊ मानसाः पुत्रा विदिताः षण महर्षयः एकादश सुताः सथाणॊः खयाताः परममानसाः 2 मृगव्याधश च शर्वश च निरृतिश च महायशाः अजैक पाद अहिर बुध्न्यः पिनाकी च परंतपः 3 दहनॊ ऽथेश्वरश चैव कपाली च महाद्युतिः सथाणुर भवश च भगवान रुदा एकादश समृताः 4 मरीचिर अङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुजहः करतुः षड…

Chapter 36

1 [ष] जरत्कारुर इति परॊक्तं यत तवया सूतनन्दन इच्छाम्य एतद अहं तस्य ऋषेः शरॊतुं महात्मनः 2 किं कारणं जरत्कारॊर नामैतत परथितं भुवि जरत्कारु निरुक्तं तवं यथावद वक्तुम अर्हसि 3 [स] जरेति कषयम आहुर वै दारुणं कारु संज्ञितम शरीरं कारु तस्यासीत तत स धीमाञ शनैः शनैः 4 कषपयाम आस तीव्रेण तपसेत्य…

Chapter 71

1 [ज] ययातिः पूर्वकॊ ऽसमाकं दशमॊ यः परजापतेः कथं स शुक्रतनयां लेभे परमदुर्लभाम 2 एतद इच्छाम्य अहं शरॊतुं विस्तरेण दविजॊत्तम आनुपूर्व्या च मे शंस पूरॊर वंशकरान पृथक 3 [व] ययातिर आसीद राजर्षिर देवराजसमद्युतिः तं शुक्रवृष पर्वाणौ वव्राते वै यथा पुरा 4 तत ते ऽहं संप्रवक्ष्यामि पृच्छतॊ जनमेजय देवयान्याश च संयॊगं…

Chapter 31

1 [ष] भुजंगमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च विनतायास तवया परॊक्तं कारणं सूतनन्दन 2 वरप्रदानं भर्त्रा च करद्रू विनतयॊस तथा नामनी चैव ते परॊक्ते पक्षिणॊर वैनतेययॊः 3 पन्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि सूतज पराधान्येनापि नामानि शरॊतुम इच्छामहे वयम 4 [स] बहुत्वान नामधेयानि भुजगानां तपॊधन न कीर्तयिष्ये सर्वेषां पराधान्येन तु मे…

Chapter 17

1 [स] अथावरण मुख्यानि नानाप्रहरणानि च परगृह्याभ्यद्रवन देवान सहिता दैत्यदानवाः 2 ततस तद अमृतं देवॊ विष्णुर आदाय वीर्यवान जहार दानवेन्द्रेभ्यॊ नरेण सहितः परभुः 3 ततॊ देवगणाः सर्वे पपुस तद अमृतं तदा विष्णॊः सकाशात संप्राप्य संभ्रमे तुमुले सति 4 ततः पिबत्सु तत कालं देवेष्व अमृतम ईप्सितम राहुर विबुधरूपेण दानवः परापिबत तदा…

Chapter 44

1 [स] गतमात्रं तु भर्तारं जरत्कारुर अवेदयत भरातुस तवरितम आगम्य यथातथ्यं तपॊधन 2 ततः स भुजग शरेष्ठः शरुत्वा सुमहद अप्रियम उवाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः सवयम 3 जानामि भद्रे यत कार्यं परदाने कारणं च यत पन्नगानां हितार्थाय पुत्रस ते सयात ततॊ यदि 4 स सर्पसत्रात किल नॊ मॊक्षयिष्यति वीर्यवान एवं…

Chapter 65

1 [व] ततॊ गच्छन महाबाहुर एकॊ ऽमात्यान विसृज्य तान नापश्यद आश्रमे तस्मिंस तम ऋषिं संशितव्रतम 2 सॊ ऽपश्यमानस तम ऋषिं शून्यं दृष्ट्वा तम आश्रमम उवाच क इहेत्य उच्चैर वनं संनादयन्न इव 3 शरुत्वाथ तस्य तं शब्दं कन्या शरीर इव रूपिणी निश्चक्रामाश्रमात तस्मात तापसी वेषधारिणी 4 सा तं दृष्ट्वैव राजानं दुःषन्तम…

Chapter 186

1 [दूत] जन्यार्थम अन्नं दरुपदेन राज्ञा; विवाह हेतॊर उपसंस्कृतं च तद आप्नुवध्वं कृतसर्वकार्याः; कृष्णा च तत्रैव चिरं न कार्यम 2 इमे रथाः काञ्चनपद्मचित्राः; सदश्वयुक्ता वसुधाधिपार्हाः एतान समारुह्य परैत सर्वे; पाञ्चालराजस्य निवेशनं तत 3 [वै] ततः परयाताः कुरुपुंगवास ते; पुरॊहितं तं परथमं परयाप्य आस्थाय यानानि महान्ति तानि; कुन्ती च कृष्णा च…

Chapter 22

1 [सू] एवं सतुतस तदा कद्र्वा भगवान हरिवाहनः नीलजीमूतसंघातैर वयॊम सर्वं समावृणॊत 2 ते मेघा मुमुचुस तॊयं परभूतं विद्युद उज्ज्वलाः परस्परम इवात्यर्थं गर्जन्तः सततं दिवि 3 संघातितम इवाकाशं जलदैः सुमहाद्भुतैः सृजद्भिर अतुलं तॊयम अजस्रं सुमहारवैः 4 संप्रनृत्तम इवाकाशं धारॊर्मिभिर अनेकशः मेघस्तनित निर्घॊषम अम्बरं समपद्यत 5 नागानाम उत्तमॊ हर्शस तदा वर्षति…

Chapter 157

1 [वै] वसत्सु तेषु परच्छन्नं पाण्डवेषु महात्मसु आजगामाथ तान दरष्टुं वयासः सत्यवती सुतः 2 तम आगतम अभिप्रेक्ष्य परत्युद्गम्य परंतपाः परणिपत्याभिवाद्यैनं तस्थुः पराञ्जलयस तदा 3 समनुज्ञाप्य तान सर्वान आसीनान मुनिर अब्रवीत परसन्नः पूजितः पार्थैः परीतिपूर्वम इदं वचः 4 अपि धर्मेण वर्तध्वं शास्त्रेण च परंतपाः अपि विप्रेषु वः पूजा पूजार्हेषु न हीयते…

Chapter 158

1 [वै] ते परतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं पुरुषर्षभाः समैर उदङ्मुखैर मार्गैर यथॊद्दिष्टं परंतपाः 2 ते गच्छन्तस तव अहॊरात्रं तीर्थं सॊमश्रवायणम आसेदुः पुरुषव्याघ्रा गङ्गायां पाण्डुनन्दनाः 3 उल्मुकं तु समुद्यम्य तेषाम अग्रे धनंजयः परकाशार्थं ययौ तत्र रक्षार्थं च महायशाः 4 तत्र गङ्गा जले रम्ये विविक्ते करीडयन सत्रियः ईर्ष्युर गन्धर्वराजः सम जलक्रीडाम उपागतः 5…

Chapter 195

1 [भस] न रॊचते विग्रहॊ मे पाण्डुपुत्रैः कथं चन यथैव धृतराष्ट्रॊ मे तथा पाण्डुर असंशयम 2 गान्धार्याश च यथा पुत्रास तथा कुन्तीसुता मताः यथा च मम ते रक्ष्या धृतराष्ट्र तथा तव 3 यथा च मम राज्ञश च तथा दुर्यॊधनस्य ते तथा कुरूणां सर्वेषाम अन्येषाम अपि भारत 4 एवंगते विग्रहं तैर…

chapter 217

1 [वै] तौ रथाभ्यां नरव्याघ्रौ दावस्यॊभयतः सथितौ दिक्षु सर्वासु भूतानां चक्राते कदनं महत 2 यत्र यत्र हि दृश्यन्ते पराणिनः खाण्डवालयाः पलायन्तस तत्र तत्र तौ वीरौ पर्यधावताम 3 छिद्रं हि न परपश्यन्ति रथयॊर आशु विक्रमात आविद्धाव इव दृश्येते रथिनौ तौ रथॊत्तमौ 4 खाण्डवे दह्यमाने तु भूतान्य अथ सहस्रशः उत्पेतुर भैरवान नादान…

Chapter 9

1 [सूत] तेषु तत्रॊपविष्टेषु बराह्मणेषु समन्ततः रुरुश चुक्रॊश गहनं वनं गत्वा सुदुःखितः 2 शॊकेनाभिहतः सॊ ऽथ विलपन करुणं बहु अब्रवीद वचनं शॊचन परियां चिन्त्य परमद्वराम 3 शेते सा भुवि तन्व अङ्गी मम शॊकविवर्धिनी बान्धवानां च सर्वेषां किं नु दुःखम अतः परम 4 यदि दत्तं तपस तप्तं गुरवॊ वा मया यदि…

Chapter 68

1 [व] परतिज्ञाय तु दुःषन्ते परतियाते शकुन्तला गर्भं सुषाव वामॊरुः कुमारम अमितौजसम 2 तरिषु वर्षेषु पूर्णेषु दिप्तानल समद्युतिम रूपौदार्यगुणॊपेतं दौःषन्तिं जनमेजय 3 जातकर्मादि संस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः तस्याथ कारयाम आस वर्धमानस्य धीमतः 4 दन्तैः शुक्लैः शिखरिभिः सिंहसंहननॊ युवा चक्राङ्कित करः शरीमान महामूर्धा महाबलः कुमारॊ देवगर्भाभः स तत्राशु वयवर्धत 5 षड…

Chapter 204

1 [नारद] जित्वा तु पृथिवीं दैत्यौ निःसपत्नौ गतव्यथौ कृत्वा तरैलॊक्यम अव्यग्रं कृतकृत्यौ बभूवतुः 2 देवगन्धर्वयक्षाणां नागपार्थिव रक्षसाम आदाय सर्वरत्नानि परां तुष्टिम उपागतौ 3 यदा न परतिषेद्धारस तयॊः सन्तीह के चन निरुद्यॊगौ तदा भूत्वा विजह्राते ऽमराव इव 4 सत्रीभिर माल्यैश च गन्धैश च भक्षैर भॊज्यैश च पुष्कलैः पानैश च विविधैर हृद्यैः…

Chapter 166

1 [ग] कल्माषपाद इत्य अस्मिँल लॊके राजा बभूव ह इक्ष्वाकुवंशजः पार्थ तेजसासदृशॊ भुवि 2 स कदा चिद वनं राजा मृगयां निर्ययौ पुरात मृगान विध्यन वराहांश च चचार रिपुमर्दनः 3 स तु राजा महात्मानं वासिष्ठम ऋषिसात्तमम तृषार्तश च कषुधार्तश च एकायनगतः पथि 4 अपश्यद अजितः संख्ये मुनिं परतिमुखागतम शक्तिं नाम महाभागं…

Chapter 184

1 [वै] धृष्टद्युम्नस तु पाञ्चाल्यः पृष्ठतः कुरुनन्दनौ अन्वगच्छत तदा यान्तौ भार्गवस्य निवेशनम 2 सॊ ऽजञायमानः पुरुषान अवधाय समन्ततः सवयम आरान निविष्टॊ ऽभूद भार्गवस्य निवेशने 3 साये ऽथ भीमस तु रिपुप्रमाथी; जिष्णुर यमौ चापि महानुभावौ भैक्षं चरित्वा तु युधिष्ठिराय; निवेदयां चक्रुर अदीनसत्त्वाः 4 ततस तु कुन्ती दरुपदात्मजां; ताम उवाच काले वचनं…

Chapter 7

1 [सूत] शप्तस तु भृगुणा वह्निः करुद्धॊ वाक्यम अथाब्रवीत किम इदं साहसं बरह्मन कृतवान असि सांप्रतम 2 धर्मे परयतमानस्य सत्यं च वदतः समम पृष्टॊ यद अब्रुवं सत्यं वयभिचारॊ ऽतर कॊ मम 3 पृष्टॊ हि साक्षी यः साक्ष्यं जानमानॊ ऽनयथा वदेत स पूर्वान आत्मनः सप्त कुले हन्यात तथा परान 4 यश…
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5
 

नम्रता का पाठ

एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। रास्ते में एक जगह भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। वह कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वहां चल रहे कार्य को गौर से देखने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा-सा पत्थर उठा कर इमारत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु पत्थर बहुत ही भारी था, इसलिए वह more...

व्यर्थ की लड़ाई

एक आदमी के पास बहुत जायदाद थी| उसके कारण रोज कोई-न-कोई झगड़ा होता रहता था| बेचारा वकीलों और अदालत के चक्कर के मारे परेशान था| उसकी स्त्री अक्सर बीमार रहती थी| वह दवाइयां खा-खाकर जीती थी और डॉक्टरों के मारे उसकी नाक में दम था| एक दिन पति-पत्नी में झगड़ा हो गया| पति ने कहा - "मैं लड़के को वकील बनाऊंगा, जिससे वह मुझे सहारा दे सके|" more...

धर्म और दुकानदारी

एक दिन एक पण्डितजी कथा सुना रहे थे| बड़ी भीड़ इकट्ठी थी| मर्द, औरतें, बच्चे सब ध्यान से पण्डितजी की बातें सुन रहे थे| पण्डितजी ने कहा - "इस दुनिया में जितने प्राणी हैं, सबमें आत्मा है, सारे जीव एक-समान हैं| भीड़ में एक लड़का और उसका बाप बैठा था| पण्डितजी की बात लड़के को बहुत पसंद आई और उसने उसे गांठ बांध ली| अगले दिन लड़का दुकान पर गया| थोड़ी देर में एक more...
 

समझदारी की बात

एक सेठ था| उसने एक नौकर रखा| रख तो लिया, पर उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ| उसने उसकी परीक्षा लेनी चाही| अगले दिन सेठ ने कमरे के फर्श पर एक रुपया डाल दिया| सफाई करते समय नौकर ने देखा| उसने रुपया उठाया और उसी समय सेठ के हवाले कर दिया| दूसरे दिन वह देखता है कि फर्श पर पांच रुपए का नोट पड़ा है| उसके मन में थोड़ा शक पैदा हुआ| more...

आध्यात्मिक जगत - World of Spiritual & Divine Thoughts.

Disclaimer

 

इस वेबसाइट का उद्देश्य जन साधारण तक अपना संदेश पहुँचाना है| ताकि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में जानकारी ले सके| इस वेबसाइट को बनाने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों व अखबारों से सामग्री एकत्रित की गई है| इसमें किसी भी प्रकार की आलोचना व कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया|
Special Thanks to Dr. Rajni Hans, Ms. Karuna Miglani, Ms. Anisha Arora, Mr. Ashish Hans, Ms. Mini Chhabra & Ms. Ginny Chhabra for their contribution in development of this spiritual website. Privacy Policy | Media Partner | Wedding Marketplace

Vulnerability Scanner

Connect With Us