महाभारत संस्कृत (1041)

Chapter 33

1 [बर] नाहं तथा भीरु चरामि लॊके; तथा तवं मां तर्कयसे सवबुद्ध्या विप्रॊ ऽसमि मुक्तॊ ऽसमि वनेचरॊ ऽसमि; गृहस्थ धर्मा बरह्म चारी तथास्मि 2 नाहम…
(6 votes)

Chapter 38

1 [बर] अतः परं परवक्ष्यामि तृतीयं गुणम उत्तमम सर्वभूतहितं लॊके सतां धर्मम अनिन्दितम 2 आनन्दः परीतिर उद्रेकः पराकाश्यं सुखम एव च अकार्पण्यम असंरम्भः संतॊषः शरद्दधानता…
(0 votes)

Chapter 29

1 [वै] एवं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा मातृनन्दनाः समरन्तॊ मातरं वीरा बभूवुर भृशदुःखिताः 2 ये राजकार्येषु पुरा वयासक्ता नित्यशॊ ऽभवन ते राजकार्याणि तदा नाकार्षुः सर्वतः पुरे…
(5 votes)

Chapter 1

1 [ज] एवं वृष्ण्यन्धककुले शरुत्वा मौसलम आहवम पाण्डवाः किम अकुर्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते 2 [वै] शरुत्वैव कौरवॊ राजा वृष्णीनां कदनं महत परस्थाने मतिम आधाय…
(4 votes)

Chapter 18

1 [बर] शुभानाम अशुभानां च नेह नाशॊ ऽसति कर्मणाम पराप्य पराप्य तु पच्यन्ते कषेत्रं कषेत्रं तथा तथा 2 यथा परसूयमानस तु फली दद्यात फलं बहु…
(0 votes)

Chapter 37

1 [बर] रजॊ ऽहं वः परवक्ष्यामि याथा तथ्येन सत्तमाः निबॊधत महाभागा गुणवृत्तं च सर्वशः 2 संघातॊ रूपम आयासः सुखदुःखे हिमातपौ ऐश्वर्यं विग्रहः संधिर हेतुवादॊ ऽरतिः…
(0 votes)

Chapter 7

1 [धृ] सपृश मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव जीवामीव हि संस्पर्शात तव राजीवलॊचन 2 मूर्धानं च तवाघ्रातुम इच्छामि मनुजाधिप पाणिभ्यां च परिस्प्रष्टुं पराणा हि…
(0 votes)

Chapter 17

1 [वा] ततस तस्यॊपसंगृह्य पादौ परश्नान सुदुर्वचान पप्रच्छ तांश च सर्वान स पराह धर्मभृतां वरः 2 [काष्यप] कथं शरीरं चयवते कथं चैवॊपपद्यते कथं कष्टाच च…
(1 Vote)

Chapter 23

1 [कुन्ती] एवम एतन महाबाहॊ यथा वदसि पाण्डव कृतम उद्धर्षणं पूर्वं मया वः सीदतां नृप 2 दयूतापहृत राज्यानां पतितानां सुखाद अपि जञातिभिः परिभूतानां कृतम उद्धर्षणं…
(0 votes)

Chapter 5

1 [वै] ततॊ ययुर दारुकः केशवश च; बभ्रुश च रामस्य पदं पतन्तः अथापश्यन रामम अनन्तवीर्यं; वृक्षे सथितं चिन्तयानं विविक्ते 2 ततः समासाद्य महानुभावः; कृष्णस तदा…
(0 votes)

Chapter 14

1 [व] एवं बहुविधैर वाक्यैर मुनिभिस तैस तपॊधनैः समाश्वस्यत राजर्षिर हतबन्धुर युधिष्ठिरः 2 सॊ ऽनुनीतॊ भगवता विष्टर शरवसा सवयम दवैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन चाभिभूः 3 नारदेनाथ…
(0 votes)

Chapter 10

1 [इ] एवम एतद बरह्मबलं गरीयॊ; न बरह्मतः किं चिद अन्यद गरीयः आविक्षितस्य तु बलं न मृष्ये; वज्रम अस्मै परहरिष्यामि घॊरम 2 धृतराष्ट्र परहितॊ गच्छ…
(0 votes)

Chapter 2

1 [व] एवम उक्तस तु राज्ञा स धृतराष्ट्रेण धीमता तूष्णीं बभूव मेधावी तम उवाचाथ केशवः 2 अतीव मनसा शॊकः करियमाणॊ जनाधिप संतापयति वैतस्य पूर्वप्रेतान पितामहान…
(1 Vote)

Chapter 6

1 [वै] दारुकॊ ऽपि कुरून गत्वा दृष्ट्वा पार्थान महारथान आचष्ट मौसाले वृष्णीन अन्यॊन्येनॊपसंहृतान 2 शरुत्वा विनष्टान वार्ष्णेयान सभॊजकुकुरान्धकान पाण्डवाः शॊकसंतप्ता वित्रस्तमनसॊ ऽभवन 3 ततॊ ऽरजुनस…
(0 votes)

Chapter 21

1 [बर] अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासं पुरातनम निबॊध दश हॊतॄणां विधानम इह यादृशम 2 सर्वम एवात्र विज्ञेयं चित्तं जञानम अवेक्षते रेतः शरीरभृत काये विज्ञाता तु शरीरभृत…
(0 votes)

Chapter 36

1 [ज] वनवासं गते विप्र धृतराष्ट्रे महीपतौ सभार्ये नृपशार्दूल वध्वा कुन्त्या समन्विते 2 विदुरे चापि संसिद्धे धर्मराजं वयपाश्रिते वसत्सु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्व आश्रममण्डले 3 यत तद…
(0 votes)

Chapter 24

1 [वै] कुन्त्यास तु वचनं शरुत्वा पण्डवा राजसत्त्नम वरीडिताः संन्यवर्तन्त पाञ्चाल्या साहितानघाः 2 ततः शब्दॊ महान आसीत सर्वेषाम एव भारत अन्तःपुराणां रुदतां दृष्ट्वा कुन्तीं तथागताम…
(0 votes)

Chapter 4

1 [वै] युधिष्ठिरस्य नृपतेर दुर्यॊधन पितुस तथा नान्तरं ददृशू राजन पुरुषाः परणयं परति 2 यदा तु कौरवॊ राजा पुत्रं सस्मार बालिशम तदा भीमं हृदा राजन्न…
(0 votes)

Chapter 8

1 [स] गिरेर हिमवतः पृष्ठे पुञ्जवान नाम पर्वतः तप्यते यत्र भगवांस तपॊनित्यम उमापतिः 2 वनस्पतीनां मूलेषु टङ्केषु शिखरेषु च गुहासु शैलराजस्य यथाकामं यथासुखम 3 उमा…
(1 Vote)

Chapter 32

1 [बर] अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासं पुरातनम बराह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भामिनि 2 बराह्मणं जनकॊ राजा सन्नं कस्मिंश चिद आगमे विषये मे न वस्तव्यम इति…
(1 Vote)

Chapter 33

1 [धृ] युधिष्ठिर महाबाहॊ कच चित तात कुशल्य असि सहितॊ भरातृभिः सर्वैः पौरजानपदैस तथा 2 ये च तवाम उपजीवन्ति कच चित ते ऽपि निरामयाः सचिवा…
(0 votes)

Chapter 3

1 [वै] स राजा सुमहातेजा वृद्धः कुरुकुलॊद्वहः नापश्यत तदा किं चिद अप्रियं पाण्डुनन्दने 2 वर्तमानेषु सद्वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु परीतिमान अभवद राजा धृतराष्ट्रॊ ऽमबिका सुतः 3…
(2 votes)

Chapter 1

1 [व] कृतॊदकं तु राजानं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः पुरस्कृत्य महाबाहुर उत्तताराकुलेन्द्रियः 2 उत्तीर्य च महीपालॊ बाष्पव्याकुललॊचनः पपात तीरे गङ्गाया वयाधविद्ध इव दविपः 3 तं सीदमानं जग्राह…
(0 votes)

Chapter 45

1 [वै] दविवर्षॊपनिवृत्तेषु पाण्डवेषु यदृच्छया देवर्षिर नारदॊ राजन्न आजगाम युधिष्ठिरम 2 तम अभ्यर्च्य महाबाहुः कुरुराजॊ युधिष्ठिरः आसीनं परिविश्वस्तं परॊवाच वदतां वरः 3 चिरस्य खलु पश्यामि…
(0 votes)

Chapter 22

1 [बर] अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासं पुरातनम सुभगे सप्त हॊतॄणां विधानम इह यादृशम 2 घराणं चक्षुश च जिह्वा च तवक शरॊत्रं चैव पञ्चमम मनॊ बुद्धिश च…
(0 votes)

Chapter 35

1 [अर्जुन] बरह्म यत परमं वेद्यं तन मे वयाख्यातुम अर्हसि भवतॊ हि परसादेन सूक्ष्मे मे रमते मतिः 2 [वा] अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासं पुरातनम संवादं मॊक्षसंयुक्तं…
(0 votes)

Chapter 20

1 [वै] विदुरेणैवम उक्तस तु धृतराष्ट्रॊ जनाधिपः परीतिमान अभवद राजा राज्ञॊ जिष्णॊश च कर्मणा 2 ततॊ ऽभिरूपान भीष्माय बराह्मणान ऋषिसत्तमान पुत्रार्थे सुहृदां चैव स समीक्ष्य…
(0 votes)

Chapter 27

1 [वै] नारदस्य तु तद वाक्यं परशशंसुर दविजॊत्तमाः शतयूपस तु राजर्षिर नारदं वाक्यम अब्रवीत 2 अहॊ भगवता शरद्धा कुरुराजस्य वर्धिता सर्वस्या च जनस्यास्य मम चैव…
(0 votes)

Chapter 31

1 [वै] ततस ते पाण्डवा दूराद अवतीर्य पदातयः अभिजग्मुर नरपतेर आश्रमं विनयानताः 2 स च पौरजनः सर्वॊ ये च राष्ट्रनिवासिनः सत्रियश च कुरुमुख्यानां पद्भिर एवान्वयुस…
(0 votes)

Chapter 2

1 [वै] एवं संपूजितॊ राजा पाण्डवैर अम्बिका सुतः विजहार यथापूर्वम ऋषिभिः पर्युपासितः 2 बरह्म देयाग्र हारांश च परददौ स कुरूद्वहः तच च कुन्तीसुतॊ राजा सर्वम…
(0 votes)

Chapter 12

1 [वा] दविविधॊ जायते वयाधिः शारीरॊ मानसस तथा परस्परं तयॊर जन्म निर्द्वंद्वं नॊपलभ्यते 2 शरीरे जायते वयाथिः शारीरॊ नात्र संशयः मानसॊ जायते वयाधिर मनस्य एवेति…
(0 votes)

Chapter 9

1 [वै] ततॊ राज्ञाभ्यनुज्ञातॊ धृतराष्ट्रः परतापवान ययौ सवभवनं राजा गान्धार्यानुगतस तदा 2 मन्दप्राणगतिर धीमान कृच्छ्राद इव समुद्धरन पदातिः स महीपालॊ जीर्णॊ गजपतिर यथा 3 तम…
(0 votes)

Chapter 5

1 [धृ] विदितं भवताम एतद यथावृत्तः कुरु कषयः ममापराधात तत सर्वम इति जञेयं तु कौरवाः 2 यॊ ऽहं दुष्टमतिं मूढं जञातीनां भयवर्धनम दुर्यॊधनं कौरवाणाम आधिपत्ये…
(0 votes)

Chapter 8

1 [वयास] युधिष्ठिर महाबाहॊ यद आह कुरुनन्दनः धृतराष्ट्रॊ महात्मा तवां तत कुरुष्वाव्विचारयन 2 अयं हि वृद्धॊ नृपतिर हतपुत्रॊ विशेषतः नेदं कृच्छ्रं चिरतरं सहेद इति मतिर…
(0 votes)

Chapter 3

1 [वै] सथिते मुहूर्तं पार्थे तु धर्मराजे युधिष्ठिरे आजग्मुस तत्र कौरव्य देवाः शक्रपुरॊगमाः 2 सवयं विग्रहवान धर्मॊ राजानं परसमीक्षितुम तत्राजगाम यत्रासौ कुरुराजॊ युधिष्ठिरः 3 तेषु…
(1 Vote)

Chapter 11

1 [व] इत्य उक्ते नृपतौ तस्मिन वयासेनाद्भुत कर्मणा वासुदेवॊ महातेजास ततॊ वचनम आददे 2 तं नृपं दीनमनसं निहतज्ञातिबान्धवम उपप्लुतम इवादित्यं स धूमम इव पावकम 3…
(0 votes)

Chapter 38

1 [कुन्ती] भगवञ शवशुरॊ मे ऽसि दैवतस्यापि दैवतम सा मे देवातिदेवस तवां शृणु सत्यां गिरं मम 2 तपस्वी कॊपनॊ विप्रॊ दुर्वासा नाम मे पितुः भिक्षाम…
(0 votes)

Chapter 3

1 [वै] एवं परयतमानानां वृष्णीनाम अन्धकैः सह कालॊ गृहाणि सार्वेणां परिचक्राम नित्यशः 2 करालॊ विकटॊ मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः गृहाण्य अवेक्ष्य वृष्णीनां नादृश्यत पुनः कव चित…
(0 votes)

Chapter 15

1 [ज] विजिते पाण्डवेयैस तु परशान्ते च दविजॊत्तम राष्ट्रे किं चक्रतुर वीरौ वासुदेवधनंजयौ 2 [व] विजिते पाण्डवेयैस तु परशान्ते च विशां पते राष्ट्रे बभूवतुर हृष्टौ…
(0 votes)

Chapter 4

1 [य] शुश्रूषे तस्य धर्मज्ञ राजर्षेः परिकीर्तनम दवैपायन मरुत्तस्य कथां परब्रूहि मे ऽनघ 2 [व] आसीत कृतयुगे पूर्वं मनुर दण्डधरः परभुः तस्य पुत्रॊ महेष्वासः परजातिर…
(0 votes)

Chapter 26

1 [बर] एकः शास्ता न दवितीयॊ ऽसति शास्ता; यथा नियुक्तॊ ऽसमि तथा चरामि हृद्य एष तिष्ठन पुरुषः शास्ति शास्ता; तेनैव युक्तः परवणाद इवॊदकम 2 एकॊ…
(0 votes)

Chapter 4

1 [वै] ततॊ युधिष्ठिरॊ राजा देवैः सर्पि मरुद्गणैः पूज्यमानॊ ययौ ततत्र यत्र ते कुरुपुंगवाः 2 ददर्श तत्र गॊविन्दं बराह्मेण वपुषान्वितम तेनैव दृष्टपूर्वेण सादृश्येनॊपसूचितम 3 दीप्यमानं…
(0 votes)

Chapter 27

1 [बर] संकल्पदंश मशकं शॊकहर्षहिमातपम मॊहान्ध कारतिमिरं लॊभव्याल सरीसृपम 2 विषयैकात्ययाध्वानं कामक्रॊधविरॊधकम तद अतीत्य महादुर्गं परविष्टॊ ऽसमि महद वनम 3 [बराह्मणी] कव तद वनं महाप्राज्ञ…
(0 votes)

Chapter 17

1 [वै] वयुषितायां रजन्यां तु धृतराष्ट्रॊ ऽमबिका सुतः विदुरं परेषयाम आस युधिष्ठिर निवेशनम 2 स गत्वा राजवचनाद उवाचाच्युतम ईश्वरम युधिष्ठिरं महातेजाः सर्वबुद्धिमतां वरः 3 धृतराष्ट्रॊ…
(1 Vote)

Chapter 1

1 [ज] पराप्य राज्यं महाभागाः पाण्डवा मे पितामहाः कथम आसन महाराजे धृतराष्ट्रे महात्मनि 2 स हि राजा हतामात्यॊ हतपुत्रॊ नराश्रयः कथम आसीद धतैश्वर्यॊ गान्धारी च…
(1 Vote)

Chapter 18

1 [अर्ज] भीम जयेष्ठॊ गुरुर मे तवं नातॊ ऽनयद वक्तुम उत्सहे धृतराष्ट्रॊ हि राजर्षिः सर्वथा मानम अर्हति 2 न समरन्त्य अपराद्धानि समरन्ति सुकृतानि च असंभिन्नार्थ…
(0 votes)

Chapter 13

1 [वा] न बाह्यं दरव्यम उत्सृज्य सिद्धिर भवति भारत शारीरं दरव्यम उत्सृज्य सिद्धिर भवति वा न वा 2 बाह्यद्रव्यविमुक्तस्य शारीरेषु च गृध्यतः यॊ धर्मॊ यत…
(0 votes)

Chapter 3

1 [वै] ततः संनादयञ शक्रॊ दिवं भूमिं च सर्वशः रथेनॊपययौ पार्थम आरॊहेत्य अब्रवीच च तम 2 स भरातॄन पतितान दृष्ट्वा धर्मराजॊ युधिष्ठिरः अब्रवीच छॊकसंतप्तः सहस्राक्षम…
(0 votes)

Chapter 16

1 [ज] सभायां वसतॊस तस्यां निहत्यारीन महात्मनॊः केशवार्जुनयॊः का नु कथा समभवद दविज 2 [व] कृष्णेन सहितः पार्थः सवराज्यं पराप्य केवलम तस्यां सभायां रम्यायां विजहार…
(0 votes)

Chapter 4

1 [वै] काली सत्री पाण्डुरैर दन्तैः परविश्य हसती निशि सत्रियः सवप्नेषु मुष्णन्ती दवारकां परिधावति 2 अलंकाराश च छत्त्रं च धवजाश च कवचानि च हरियमाणान्य अदृश्यन्त…
(0 votes)
Page 1 of 21
 

नम्रता का पाठ

एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। रास्ते में एक जगह भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। वह कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वहां चल रहे कार्य को गौर से देखने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा-सा पत्थर उठा कर इमारत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु पत्थर बहुत ही भारी था, इसलिए वह more...

व्यर्थ की लड़ाई

एक आदमी के पास बहुत जायदाद थी| उसके कारण रोज कोई-न-कोई झगड़ा होता रहता था| बेचारा वकीलों और अदालत के चक्कर के मारे परेशान था| उसकी स्त्री अक्सर बीमार रहती थी| वह दवाइयां खा-खाकर जीती थी और डॉक्टरों के मारे उसकी नाक में दम था| एक दिन पति-पत्नी में झगड़ा हो गया| पति ने कहा - "मैं लड़के को वकील बनाऊंगा, जिससे वह मुझे सहारा दे सके|" more...

धर्म और दुकानदारी

एक दिन एक पण्डितजी कथा सुना रहे थे| बड़ी भीड़ इकट्ठी थी| मर्द, औरतें, बच्चे सब ध्यान से पण्डितजी की बातें सुन रहे थे| पण्डितजी ने कहा - "इस दुनिया में जितने प्राणी हैं, सबमें आत्मा है, सारे जीव एक-समान हैं| भीड़ में एक लड़का और उसका बाप बैठा था| पण्डितजी की बात लड़के को बहुत पसंद आई और उसने उसे गांठ बांध ली| अगले दिन लड़का दुकान पर गया| थोड़ी देर में एक more...
 

समझदारी की बात

एक सेठ था| उसने एक नौकर रखा| रख तो लिया, पर उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ| उसने उसकी परीक्षा लेनी चाही| अगले दिन सेठ ने कमरे के फर्श पर एक रुपया डाल दिया| सफाई करते समय नौकर ने देखा| उसने रुपया उठाया और उसी समय सेठ के हवाले कर दिया| दूसरे दिन वह देखता है कि फर्श पर पांच रुपए का नोट पड़ा है| उसके मन में थोड़ा शक पैदा हुआ| more...

आध्यात्मिक जगत - World of Spiritual & Divine Thoughts.

Disclaimer

 

इस वेबसाइट का उद्देश्य जन साधारण तक अपना संदेश पहुँचाना है| ताकि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में जानकारी ले सके| इस वेबसाइट को बनाने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों व अखबारों से सामग्री एकत्रित की गई है| इसमें किसी भी प्रकार की आलोचना व कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया|
Special Thanks to Dr. Rajni Hans, Ms. Karuna Miglani, Ms. Anisha Arora, Mr. Ashish Hans, Ms. Mini Chhabra & Ms. Ginny Chhabra for their contribution in development of this spiritual website. Privacy Policy | Media Partner | Wedding Marketplace

Vulnerability Scanner

Connect With Us