Home06. आत्मसंयमयोग

06. आत्मसंयमयोग (5)

आत्मोत्थान प्रेरणा (अध्याय 6 शलोक 5 से 10)

ध्यानयोग वर्णन (अध्याय 6 शलोक 11 से 32)

निष्काम कर्म वर्णन (अध्याय 6 शलोक 1 से 4)

योगभ्रष्ट की गति (अध्याय 6 शलोक 37 से 47)